Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 21: UJosefa Uhloywa Banakwabo

Indaba 21: UJosefa Uhloywa Banakwabo

UUYAMBONA umsanyana lo bona udanisa kangangani? NguJosefa. Abanakwabo bamthengisela amadoda la aya eGibhide. Lapho uJosefa uyokwenziwa isigqila. Kubayini abanakwabo lakaJosefa benza intwembi le? Kungombana bayammonakela uJosefa.

UJosefa uthengiswa banakwabo

Uyise uJakobho bekamthanda khulu uJosefa, begodu wamenzela ingubo ede ehle khulu. Kuthe abanakwabo abakhulu abayi-10 nababona indlela uJakobho athanda ngayo uJosefa baba nomona bebamzonda khulu. Kodwana bekunelinye godu ibanga elenza bona bamzonde.

UJosefa wafikelwa mabhudango amabili. Kiwo womabili amabhudango kaJosefa, abanakwabo gade bamkhulekela. Kuthe uJosefa nakatjela abanakwabo ngamabhudango la, bathoma ukumhloya khulu.

Nje-ke langelinye abanakwabo lakaJosefa nabatjheja izimvu zakayise, uJakobho wabawa uJosefa bona ayokuqala bona izinto zikhamba kuhle na. Abanakwabo lakaJosefa kuthe nebabona umnakwabo eza ngakibo bathi: ‘Izani simbulale!’ Kodwana umnakwabo omkhulu uRubeni wathi: ‘Awa, ningakwenzi lokho!’ Kunalokho bamphosela ngemgodini wamanzi owomileko. Ngemva kwalokho bahlala phasi bacabanga bonyana bazokwenzani ngaye.

Khonokho kwafika amadoda wakwa-Ishmayeli. UJuda wathi kubanakwabo: ‘Izani simthengise kwabakwa-Ishmayeli.’ Ngilokho abakwenzako. Bathengisa uJosefa ngeenthoro zesiliva eziyi-20. Lokhu bekuyintwembi khulu!

Abanakwabo bazokufika bathini kuyise? Bahlaba imbuzi bathatha ingubo ehle leya kaJosefa bayifaka eengazini zembuzi. Ngemva kwalokho bayisa ingubo kuJakobho bathi kuye: ‘Naku esikutholileko. Sibawa ukuqale bona akusiyo ingubo kaJosefa le na.’

UJakobho wabona bonyana ngiyo, walila wathi: ‘Kungenzeka bonyana isibandana senarheni sibulele uJosefa.’ Ngilokho abanakwabo lakaJosefa egade bafuna uyise akucabange. UJakobho kwamzwisa ubuhlungu khulu lokho, walila amalanga amanengi. Kodwana uJosefa gade angakafi. Akhe sibone bona kwenzakani kuye begodu ukuphi.

Genesisi 37:1-35.Iimbuzo

 • Kubayini abanakwabo bakaJosefa babamhloye kangaka, begodu benzani?
 • Khuyini abanakwabo bakaJosefa gade bafuna ukuyenza kuye, kodwana uRubeni wathini?
 • Kwenzekani lokha nakuza abathengisi bakwa-Ishmayeli?
 • Khuyini eyenziwa banakwabo bakaJosefa yenza uyise akholelwe bona uJosefa ufile?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 37:1-35.

  AmaKrestu angasilingisa njani isibonelo sakaJosefa sokubika izinto ezingakalungi ebandleni? (Gen. 37:2; Lef. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  Khuyini eyabangela abanakwabo bakaJosefa bona benze isenzo sokungathembeki kuye? (Gen. 37:11, 18; Iziy. 27:4; Josh. 3:14-16)

  UJakobho wenza siphi isenzo esijayele ukwenziwa babantu abahlongakelelweko? (Gen. 37:35)