Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 18: UJakobho Uya Eharana

Indaba 18: UJakobho Uya Eharana

UYAWAZI bona bobani amadoda akhuluma noJakobho la? Ngemva kwekhambo lamalanga amanengi, uJakobho wahlangana nawo emthonjeni. Gade alusa izimvu zawo. uJakobho wawabuza: ‘Nivela kiyiphi indawo?’

Bathi: “Sivela eHarana.”

UJakobho wabuza: “Niyamazi uLabani”

Bathi: “Siyamazi. Qala nasi indodakazakhe uRaheli iza nezimvu.” Uyambona uRaheli nanguya uyeza?

UJakobho uhlangana noRaheli

Lokha uJakobho abona uRaheli eza nezimvu zakamalumakhe uLabani, wageda ilitje egade lisemthonjeni bona izimvu zikwazi ukusela. UJakobho wamanga uRaheli wamtjela bona yena ngubani. URaheli wathaba khulu, wayokutjela uyise uLabani.

ULabani naye wakuthabela khulu ukuhlala noJakobho, begodu wathaba khulu uJakobho nekabawa ukutjhada noRaheli. Nokho wabawa uJakobho bona amberegele iimnyaka ekhomba emasimini. Njengombana uJakobho gade amthanda khulu uRaheli wakwenza lokho. Kodwana uyazi bonyana kwenzekani nekufika isikhathi sokobana batjhade?

ULabani wanikela uJakobho indodakazakhe ekulu uLeya esikhundleni sakaRaheli. Lokha uJakobho nekavuma ukuberegela uLabani eminye iimnyaka ekhomba uLabani wamnikela noRaheli bona abemkakhe. Ngalezonkhathi uZimu gade awavumela amadoda bona atjhade abafazi abangaphezu koyedwa. Kodwana nje, njengombana iBhayibhili itjengisa, indoda kufuneka ibe nomfazi oyedwa kwaphela.

Genesisi 29:1-30.Iimbuzo

 • Ngubani umfazi osesemutjha osesithombenesi, begodu khuyini uJakobho amenzela khona?
 • Khuyini uJakobho egade azimisele ukukwenza bona atjhade uRaheli?
 • ULabani wenzani nasele kufike isikhathi sokobana uJakobho atjhade noRaheli?
 • Khuyini uJakobho avuma ukukwenza bona atjhade uRaheli njengomkakhe?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 29:1-30.

  UJakobho watjengisa njani bona ulungile namtjhana uLabani amkhohlisa, begodu singafundani kilokhu? (Gen. 25:27; 29:26-28; Mt. 5:37)

  Isibonelo sakaJakobho sisitjengisa bunjani umahluko phakathi kwethando lamambala nelokuthatheka? (Gen. 29:18, 20, 30; Irhubo lamarhubo. 8:6)

  Bobani abafazi abane ababayingcenye yendlu ka-Jakobho begodu ngokukhamba kwesikhathi bambelethela amadodana? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)