Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 17: Amawele Angafaniko

Indaba 17: Amawele Angafaniko
U-Esewu

UYABABONA bonyana bahluke kangangani abasanyana ababilaba? Uyawazi amabizwabo? Umzumi ngu-Esewu kanti olusako nguJakobho.

U-Esewu noJakobho mawele ka-Isaka noRibeka. Uyise u-Isaka gade athanda u-Esewu ngombana gade amzumi begodu abalethela ukudla ekhaya. Kodwana uRibeka gade athanda uJakobho khulu ngombana gade amsanyana othulileko.

Njengombana ubamkhulu kaJakobho u-Abrahama gade asaphila, singacabanga bonyana gade akuthanda kangangani ukumlalela akhuluma ngoJehova. Kuthe lokha amawele la naneemnyaka eyi-15, uyisemkhulu u-Abrahama wahlongakala aneemnyaka eyi-175.

U-Esewu naneemnyaka eyi-40 watjhada nabafazi ababili bamaKanana. Into leyo yabasilinga khulu u-Isaka noRibeka ngombana abafazaba gade bangasibo abakhulekeli bakaJehova.

Langelinye kwenzeka into eyenza u-Esewu wakwatela umnakwabo uJakobho khulu. Kwafika isikhathi lapho u-Isaka gade kufanele abusise indodanakhe ekulu. Njengombana u-Esewu gade kunguye omkhulu kunoJakobho bekalindele ukuthola isibusiso. Kodwana u-Esewu kabe asele asithengisele uJakobho isibusiso sakhe. Abasanyanaba nababelethwako uZimu gade asele atjhwile bonyana nguJakobho ozokuthola isibusiso. Ngilokho okwenzekako. U-Isaka wabusisa indodanakhe uJakobho.

UJakobho

Ngokukhamba kwesikhathi u-Esewu nakezwa lokhu wakwatela uJakobho. Wakwata kwangangobana wathi uzokubulala uJakobho. URibeka nakezwa ngalokhu, watshwenyeka khulu. Watjela indodakhe u-Isaka: ‘Kungaba kumbi khulu nange uJakobho angatjhada nomunye wabafazi beKanana.’

U-Isaka wabiza indodanakhe uJakobho wathi kuye: ‘Ungathathi umfazi weKanana. Iya endlini kahlomkhulu uBhethuweli eHarana. Uzithathele omunye wamadodakazi kamalumakho uLabani.’

UJakobho wamlalela uyise, khonokho wathatha ikhambo elide lokuya lapho kuhlala khona iinhlobo zakhe eHarana.

Genesisi 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebheru 12:16, 17.Iimbuzo

 • Bekungubani u-Esewu noJakobho, begodu gade bahluke ngani?
 • Gade baneemnyaka eyingakhi u-Esewu noJakobho nasele ubamkhulu wabo u-Abrahama ahlangokala?
 • Khuyini okwenziwa ngu-Esewu okwadanisa ummakhe noyise khulu?
 • Kubayini u-Esewu akwatela umnakwabo uJakobho khulu?
 • Ngiziphi inlayezo u-Isaka azinikela indodanakhe uJakobho?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 25:5-11, 20-34.

  UJehova waphorofida wathini malungana namadodana amabili kaRibheka? (Gen. 25:23)

  Ngikuphi ukungafani egade kukhona endleleni uJakobho no-Esewu egade bakuqala ngayo ukuba lizibulo? (Gen. 25:31-34)

 • Funda uGenesisi 26:34, 35; 27:1-46; no-28:1-5.

  Kwabonakala bunjani bona u-Esewu gade anganandaba nezinto ezingokomoya? (Gen. 26:34, 35; 27:46)

  UJakobho nekazakufumana isibusiso sakaZimu, u-Isaka wamtjela bona enzeni? (Gen. 28:1-4)

 • Funda amaHebheru 12:16, 17.

  Isibonelo saka-Esewu sitjengisani ngemphumela yalabo abanganandaba nezinto ezicwengekileko?