Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 16: U-Isaka Uthola Umfazi Omuhle Olungileko

Indaba 16: U-Isaka Uthola Umfazi Omuhle Olungileko

UYAZI bonyana ngubani umfazi ombona esithombenesi? Ibizo lakhe nguRibeka. Indoda ahlangana nayo le ngu-Isaka. URibeka uzokuba mfazi ka-Isaka. Kwenzeka njani lokhu?

U-Abrahama ubaba ka-Isaka bekafuna ukutholela indodanakhe umfazi omuhle olungileko. Gade angafuni bona u-Isaka atjhade nomunye wabafazi beKanana ngombana bakhulekela abosingazimu. Ngalokho u-Abrahama wathi encekwinakhe: ‘Ngifuna uye la kuhlala khona iinhlobo zami eHarana, ufumanele indodanami u-Isaka umfazi.’

Msinyana ngemva kwalokho inceku ka-Abrahama yathatha amakamela alitjhumi yakhamba indlela ede. Neyifika lapho iinhlobo zaka-Abrahama zihlala khona, yajama hlanu komthombo. Bekusentambama, lapho abafazi bendawo bazokukha amanzi emthonjeni. Inceku ka-Abrahama yathandaza kuJehova yathi: ‘Kwanga umfazi ozongikhelela amanzi namakamelami kungaba nguye omkhethako bonyana abe mfazi ka-Isaka.’

URebeka uhlangana no-Isaka

Msinyana uRibeka weza azokukha amanzi. Kuthe inceku neyimbawa amanzi wokusela, wayinikela. Ngemva kwalokho uRibeka wakhelela amakamela amanzi wokusela. Lo, gade kumberego obudisi ngombana amakamela asela amanzi amanengi khulu.

Uthe uRibeka nakaqeda ukwenza lokhu, inceku ka-Abrahama yafuna ukwazi uyise. Yabawa ukulala ekhabo. URibeka wathi: ‘Ubaba nguBhethuweli, sinayo nendawo yokulala.’ Inceku le, beyazi bona uBhethuweli yindodana yomnakwabo laka-Abrahama uNahori. Ngalokho yaguqa yathandaza kuJehova yamthokoza ngokumhlanganisa neenhlobo zaka-Abrahama.

Ngobusuku lobo inceku ka-Abrahama yatjela uBhethuweli nomnakwabo lakaRibeka uLabani bonyana izeleni. Boke bavuma bona uRibeka angatjhada no-Isaka. Wathini uRibeka nebambuzako? Wathi: ‘Iye,’ bekakufuna ukukhamba. Ngelanga elilandelako bakhamba ikhambo elide baya eKanana.

Nebafikako, gade kusebusuku. URibeka wabona indoda ikhamba esimini. Bekungu-Isaka. Wathaba nekabona uRibeka. Gade sele kudlule iimnyaka emithathu unina uSara afile, ihliziywakhe gade isese buhlungu. Kodwana u-Isaka wamthanda khulu uRibeka, bekwabuya nethabo lakhe godu.

Genesisi 24:1-67Iimbuzo

 • Bobani amadoda nabafazi abasesithombenesi?
 • Wenzani u-Abrahama bona afumanele indodanakhe umfazi, begodu kubayini?
 • Umthandazo wenceku ka-Abrahama waphendulwa bunjani?
 • URibheka waphendula wathini lokha nabambuza bona uyafuna na ukutjhada u-Isaka?
 • Khuyini eyenza u-Isaka wathaba godu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 24:1-67.

  Ngiziphi iimfanelo ezihle uRibheka azitjengisa lokha nahlangana nenceku ka-Abrahama emthonjeni? (Gen. 24:17-20; Iziy. 31:17, 31)

  Okwenziwa ngu-Abrahama akwenzela u-Isaka kuwabekela bunjani amaKrestu isibonelo namhlanjesi? (Gen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  Kubayini kufuneka sibe nesikhathi sokuzindla, njongombana kwenza u-Isaka? (Gen. 24:63; AmaRh. 77:12; Fil. 4:8)