Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 15: Umfazi KaLoti Uqala Emva

Indaba 15: Umfazi KaLoti Uqala Emva

ULOTI nomndenakhe gade bahlala ndawonye no-Abrahama enarheni yeKanana. Langelinye u-Abrahama wathi kuLoti: ‘Akunandawo eyaneleko yefuywethu. Ngibawa bonyana, sihlukane. Newutjhinga kelinye ihlangothi, mina ngizakutjhinga kelinye.’

ULoti wayiqala indawo. Wabona indawo ehle enamanzi begodu enotjani obunengi obuhlaza obuzokudliwa yifuyo yakhe. Inarha le, beyiseSifundeni seJordani. Yeke uLoti nomndenakhe nefuyo yakhe bafudukela lapho. Ngokukhamba kwesikhathi bahlala edorobheni le-Sodoma.

Abantu beSodoma bebangakalungi. Lokho kwamsilinga uLoti ngombana gade ayindoda elungileko. NoZimu naye bekasilingekile. Ngokukhamba kwesikhathi, uZimu wathumela iingilozi eembili bona ziyokuyelelisa uLoti bonyana uzokutjhabalalisa iSodoma nedorobha eliseduze, iGomora ngombana bebenza izinto ezingakalungi.

Iingilozi zatjela uLoti zathi: ‘Yenza msinyana! Thatha umkakho namadodakazi akho amabili uphume lapha!’ ULoti nomndenakhe gade bariyada, ingilozi yababamba ngesandla yabakhipha edorobheni. Enye ingilozi yathi: ‘Gijimani nisindise ipilwenu! Ningaqali emva. Gijimelani eentabeni bonyana ningafi.’

ULoti namadodakazakhe balalela baphuma babaleka eSodoma. Khenge bajame, begodu akhenge baqale emva. Kodwana umfazi ka-Loti azange alalele. Ngemva kobana sebabaleke ibanga elide ukusuka eSodoma, wajama waqala emva. Ngalokhoke umfazi kaLoti waba sithubi setswayi. Uyambona esithombenesi?

Singafunda isifundo esihle endabeni le. Isifundisa kobana uZimu uyabasindisa labo abamlalelako, kodwana labo abangamlaleliko bazokufa.

Genesisi 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Pitrosi 2:6-8.

U-Loti ubalekela iSodoma


Iimbuzo

 • Kubayini u-Abrahama noLoti bahlukana?
 • Kubayini uLoti akhetha ukuhlala eSodoma?
 • Gade banjani abantu beSodoma?
 • Ngisiphi isiyeleliso iingilozi eembili ezasinikela uLoti?
 • Kubayini umfazi kaLoti aba sithubi setswayi?
 • Ngisiphi isifundo esingasifunda kumkaLoti?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 13:5-13.

  Malungana nokurarulula imiraro phakathi kwabantu ababili, ngisiphi isifundo esingasifunda ku-Abrahama? (Gen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 • Funda uGenesisi 18:20-33.

  Ukuberegelana kwakaJehova no-Abrahama kusiqinisekisa bunjani bona uJehova noJesu bazokuhlulela ngokulunga? (Gen. 18:25, 26; Mt. 25:31-33)

 • Funda uGenesisi 19:1-29.

  (a) Indaba yeBhayibhili le iwuveza njani umbono kaZimu ngamadoda alala namadoda? (Gen. 19:5, 13; Lef. 20:13)

  (b) Ngimuphi umahluko esiwufumanako endleleni uLoti no-Abrahama abasabela ngayo elayelweni laka-Zimu, begodu singafundani kulokhu? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Funda uLuka 17:28-32.

  Gade injani ihliziyo yomfazi kaLoti nekuziwa ezintweni eziphathekako, lokhu kusiyeleliso njani kithi? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mt. 6:19-21, 25)

 • Funda u-2 Pitrosi 2:6-8.

  Silingisa uLoti, mdele siliqale bunjani iphasi elingahloniphi uZimu elisizungezilekweli? (Ezek. 9:4; 1 Jwanisi 2:15-17)