Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 14: UZimu Ulinga Ikholo Laka-Abrahama

Indaba 14: UZimu Ulinga Ikholo Laka-Abrahama

UYABONA bona u-Abrahama wenzani la? Uphethe umukhwa, begodu kubonakala ngasuthi uzokubulala indodanakhe. Angakwenza njani lokho? Kokuthoma, khesibone bonyana u-Abrahama noSara bayithola njani indodanabo.

U-Abrahama ufuna ukwenza umhlatjelo ngo-Isaka

Khumbula bonyana uZimu wabathembisa bona bazokuba nendodana. Kodwana lokho kwabonakala kuyinto engeze yenzeka, ngombana u-Abrahama noSara gade sele baluphele. Kodwana u-Abrahama wakholelwa bonyana uZimu angenza lokho okubonakala kungeze kwenzeka. Yeke-ke kwenzekani?

Kwadlula umnyaka woke ngemva kokobana uZimu enze isithembiso sakhe. Lokha uAbrahama naneemnyaka eyi-100, uSara aneemnyaka eyi-90, baba nomntwana womsana ibizo lakhe kwaba ngu-Isaka. UZimu wasibulunga isithembiso sakhe!

U-Isaka naselamkhulu, uJehova walinga ikholo laka-Abrahama. UZimu wabiza uAbrahama wathi: ‘Abrahama!’ U-Abrahama waphendula: ‘Ngilapha!’ UZimu wathi kuye: ‘Thatha indodana yakho, okukuphela kwayo, u-Isaka, uye entabeni engizokutjengisa yona, uyinikele lapho njengesihlabelo.’

Qala bonyana amezwi layo amdanisa kangangani u-Abrahama, ngombana gade ayithanda khulu indodanakhe. Begodu khumbula bona uZimu wathembisa bonyana abantwana baka-Abrahama bazokuhlala enarheni yeKanana. Lokho bekuzokwenzeka njani nengabe u-Isaka ufile? U-Abrahama khenge akuzwisise lokho, kodwana walalela uZimu.

U-Abrahama nakafika entabeni wabopha u-Isaka wambeka phezu kwe-altare alenzileko. Wakhupha umukhwa bonyana abulale indodanakhe. Khonokho ingilozi kaZimu yambiza yathi: ‘Abrahama, Abrahama!’ Yena waphendula wathi: ‘Ngilapha!’

UZimu wathi kuye: ‘Ungamlimazi umsana ungenzi litho kuye, ngombana kwanjesi ngiyazi bonyana uyangisaba, ngombana khenge ubhale nendodanakho, okukuphela kwayo.’

Qala bonyana yikholo elingangani u-Abrahama aba nalo kuZimu! Wakholelwa bonyana ayikho into engabhalela uJehova, nokobanyana uJehova bekazomvusa u-Isaka ekufeni. Kodwana bekungasiyo intando kaZimu bonyana u-Abrahama abulale u-Isaka. Kodwana uZimu wabangela bona imvu ibambeke emthini, watjela u-Abrahama bonyana enze isihlabelo ngayo kunokobanyana asenze ngendodanakhe.

Genesisi 21:1-7; 22:1-18.Iimbuzo

 • Khuyini uZimu ayithembisa u-Abrahama, begodu uZimu wasibulunga bunjani isithembiso sakhe?
 • Njengombana kutjengisiwe esithombeni, uZimu walilinga bunjani ikholo lakaAbrahama?
 • Khuyini u-Abrahama akwenzako, ngitjho namtjhana angazwisisi ibanga lokobana uZimu akhiphe umlayo loyo?
 • Kwenzekani nasele u-Abrahama akhupha umukhwa wakhe bona abulale indodanakhe?
 • Gade liqine kangangani ikholo laka-Abrahama ku-Zimu?
 • Khuyini uZimu akunikela u-Abrahama bona enze ngakho isihlabelo, begodu wakwenza njani lokho?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 21:1-7.

  Kubayini u-Abrahama asoka indodanakhe ngelanga lobunane? (Gen. 17:10-12; 21:4)

 • Funda uGenesisi 22:1-18.

  U-Isaka watjengisa njani bona uthobela uyise, u-Abrahama, lokhu kwakujamiselela njani lokho okuqakatheke khulu egade kuzokwenzeka esikhathini esizako? Gen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)