Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 13: U-Abrahama—Umngani KaZimu

Indaba 13: U-Abrahama—Umngani KaZimu

ENYE indawo abantu abafudukela kiyo ngemva kwakaKhukhulamungu yi-Uri. Idorobheli laba ngeliqakathekileko begodu linemizi emihle. Kodwana abantu lapho gade bakhulekela abosingazimu, okuyindlela egade benza ngayo eBhabhele. Abantu be-Uri neBhabhele gade bangafani noNuwa nendodanakhe uShemi, egade bakhulekela uJehova.

Ngemva kweemnyaka eyi-350 adlulile ukhukhulamungu, uNuwa othembekileko wafa. Indoda oyibona esithombeni le, yabelethwa eemnyakeni eembili ngemva kwalokho. Bekuyindoda ethandwa nguZimu. Ibizo layo ngu-Abrahama. Gade ahlala nomndenakhe edorobheni le-Uri.

U-Abrahama uqale iinkwekwezi

Langelinye uJehova watjela u-Abrahama: ‘Phuma e-Uri neenhlotjeni zakho, uye ezweni engizokutshengisa lona.’ U-Abrahama wamlalela na uZimu watjhiya ngemva umnotho we-Uri? Iye, wamlalela. U-Abrahama waziwa njengomngani kaZimu ngombana gade amlalela ngaso soke isikhathi.

Abanye bomndeni ka-Abrahama, uyise uThera, umzukulwanakhe uLoti, nomkakhe uSara bakhamba naye nekasuka e-Uri. Boke bafika eHarana lapho uThera afela khona. Gade bakude ne-Uri.

Ngemva kwesikhatjhana u-Abrahama nomndenakhe bafuduka eHarana baya eKanana. Kulapho uJehova athi ku-Abrahama: ‘Izweli ngizolinikela abantwana bakho.’ EKanana u-Abrahama gade ahlala ematendeni.

UZimu warhelebha u-Abrahama waba nomhlambi omkhulu wezimvu, neenlwana ezinengi ezifuywako, namakhulu weemberegi. Kodwana yena noSara gade banganabo abantwana.

U-Abrahama nakaneemnyaka eyi-99, uJehova wathi kuye: ‘Ngithembisa bonyana uzokuba ngubaba wezizwe ezinengi.’ Beyizokwenzeka njani intweleyo ngombana uAbrahama noSara gade sele baluphele khulu bona bangaba nabantwana?

Genesisi 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.Iimbuzo

 • Gade banjani abantu egade bahlala emzini we-Uri?
 • Ngubani indoda le esesithombeni, yabelethwa nini, begodu beyihlala kuphi?
 • UZimu watjela u-Abrahama bona enzeni?
 • Kubayini u-Abrahama abizwa bona mngani ka-Zimu?
 • U-Abrahama wakhamba nobani lokha nakaya e-Uri?
 • UZimu wathini ku-Abrahama lokha nakafika enarheni yeKhanana?
 • Ngisiphi isithembiso uZimu asenza no-Abrahama lokha sele aneemnyaka eyi-99?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 11:27-32.

  (a) U-Abrahama noLoti gade bahlobana njani? (Gen. 11:27)

  (b) Namtjhana kuthiwa nguThera owathatha umndenakhe baya eKhanana, kodwana sazi bunjani bona kwamambala ngu-Abrahama owathi abakhambe, begodu kubayini atjho njalo? (Gen. 11:31; IZenzo 7:2-4)

 • Funda uGenesisi 12:1-7.

  Khuyini uJehova akuthembisa u-Abrahama ngemva kokobana sele afike enarheni yeKhanana? (Gen. 12:7)

 • Funda uGenesisi 17:1-8, 15-17.

  (a) Ibizo laka-Abramu latjhuguluka laba ngubani lokha nasele aneemnyaka eyi-99, begodu kubayini latjhuguluka? (Gen. 17:5)

  (b) Ngiziphi iimbusiso zangomuso uJehova azithembisa uSara? (Gen. 17:15, 16)

 • Funda uGenesisi 18:9-19.

  (a) KuGenesisi 18:19, ngimiphi iimthwalo yefanelo ebekelwe abobaba? (Dut. 6:6, 7; Ef. 6:4)

  (b) Okuhlangenwe nakho kwakaSara kutjengisa bunjani bona ngeze samfihlela litho uJehova? (Gen. 18:12, 15; AmaRh. 44:21)