Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 12: Abantu Bakha Umbhotjhongo

Indaba 12: Abantu Bakha Umbhotjhongo

SEKUDLULE iimnyaka eminengi. Amadodana kaNuwa aba nabantwana abanengi. Abantwabo bakhula nabo baba nabantwana. Msinyana kwaba nabantu abanengi ephasini.

Omunye wabantwaba bekungumzukulu kaNuwa ibizo lakhe kunguNimrode. Indoda le gade ingakalungi, beyimzingeli weenlwana begodu nabantu. UNimrode wazenza ikosi wabusa abanye abantu. UZimu bekangamthandi uNimrode.

Boke abantu bebakhuluma ilimi elilodwa ngesikhatheso. UNimrode wabahlalisa endaweni eyodwa ngombana afuna ukubabusa. Uyazi bona wenzani? Watjela abantu bona bakhe umuzi ombhotjhongo. Qala esithombenesi benza iintina.

Ukwakhiwa komuzi lo bekungamthabisi uJehova uZimu. UZimu gade afuna abantu bazalise loke iphasi. Abantu bathi: ‘Yenize! Asizakheleni umuzi osiqongolo esikhulu esisemazulwini. Sizenzele ibizo ledumo!’ Abantu bebafuna ukuzidumisa bona ingasi uZimu.

UZimu wabangela bonyana ukwakhiwa komuzi loyo kujame. Uyazi bona wakwenza njani lokho? Wakwenza ngokubangela abantu bonyana bakhulume iinlimi ezingafaniko kunokukhuluma ilimi elilodwa. Abantu ebebakha gade bangasakwazi ukuzwana. Kungalokho umuzi loyo wabizwa bonyana yiBhabhele namtjhana yiBhabhiloni, okutjho “Ukurarana.”

Abantu bathoma ukukhamba eBhabhele. Abantu abakhuluma ilimi elifanako bakhamba bayokuhlala kelinye ihlangothi lephasi.

Genesisi 10:1, 8-10; 11:1-9.

Abasebenzi bakha umbhotjhongo omkhulu


Iimbuzo

 • Bekungubani uNimrode, begodu uZimu gade azizwa njani ngaye?
 • Esithombenesi, kubayini abantu gade benza iintina?
 • Kubayini uJehova angakhenge athabiswe mberego wokwakha lo?
 • UZimu wawujamisa ubunjani umberegowokwakha isiqongo?
 • Umuzi loyo gade ubizwa bona yini, begodu ibizwelo gade litjho ukuthini?
 • Kwenzekani ngabantu ngemva kokobana uZimu araranisa iinlimi zabo?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 10:1, 8-10.

  Gade amumuntu onjani uNimrode, begodu lokhu kusinikela siphi isiyeleliso? (Iziy. 3:31)

 • Funda uGenesisi 11:1-9.

  Bewuyini umnqopho wokwakha isiqongo, begodu kubayini lokhu bengeze kwaphumelela? (Gen. 11:4; Iziy. 16:18; Jwanisi 5:44)