Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 11: Izungulekosi Lokuthoma

Indaba 11: Izungulekosi Lokuthoma

UYAZI bonyana yini into yokuthoma uNuwa nomndenakhe abayenzako nabaphuma ngemkhunjini? Benzela uZimu isipho. Uyambona asenza esithombeni esingenzasi. UNuwa wenza isihlabelwesi bonyana athokoze uZimu ngokuphulukisa umndenakhe kukhukhulamungu.

Umkhumbi nezungulekosi

Ucabanga bonyana uJehova wasithabela isiphwesi? Iye, wasithabela. Wathembisa uNuwa bona ngeze asatjhabalalisa iphasi ngokhukhulamungu.

Msinyana amanzi oma, begodu uNuwa nomndenakhe bathoma ipilo etja ngaphandle komkhumbi. UZimu wababusisa wathi kibo: ‘Kufanele nibe nabantwana abanengi. Kufanele nande abantu bazale iphasi loke.’

Ngokukhamba kwesikhathi abantu nabezwa ngokhukhulamungu, kungenzeka basabe bonyana uzokwenzeka godu. UZimu wabanikela isitjengiso esisithembiso sokobana angeze asatjhabalalisa iphasi ngokhukhulamungu. Uyazi bonyana wabanikela siphi isitjengiso? Wabanikela izungulekosi.

UNuwa nomndenakhe

Ngokuvamileko izungulekosi libonakala ngemva kokuna kwezulu nekuvela ilanga. Izungulekosi linembala eminengi emihle. Wakhe walibona? Uyalibona leli elisesithombeni?

Ngilokhu uZimu akutjhoko: ‘Ngithembisa bona angeze ngisatjhabalalisa abantu neenlwana ngokhukhulamungu godu. Ngibeka izungulekosi lami emafini. Izungu lekosi nelivelako, Ngizolibona begodu ngikhumbule isithembiso sami.’

Wena nawubona izungulekosi yini okufanele likukhumbuze yona? Ngesithembiso sakaZimu sokobana angeze asatjhabalalisa iphasi ngokhukhulamungu.

Genesisi 8:18-22; 9:9-17.Iimbuzo

 • Njengombana kutjengisiwe la esithombeni, yini into yokuthoma uNuwa ayenzako nakaphuma emkhumbini?
 • Ngimuphi umlayo uZimu awunikela uNuwa nomndenakhe ngemva kwakaKhukhulamungu?
 • Ngisiphi isithembiso uZimu asenzako?
 • Lokha nasibona izungulekosi, mdele lisikhumbuze ngani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 8:18-22.

  (a) Thina namhlanjesi singanikela bunjani ‘ngephunga elimnandi’ kuJehova? (Gen. 8:21; Heb. 13:15, 16)

  (b) Yini Jehova ayibona ngobujamo behliziyo yomuntu, begodu ngebangelo khuyini okufuneka siyiyelele? (Gen. 8:21; Mt. 15:18, 19)

 • Funda uGenesisi 9:9-17.

  (a) Ngisiphi isivumelwano uJehova asenza nazo zoke iindwala ezisephasini? (Gen. 9:10, 11)

  (b) Siyokuba khona bekube kunini isivumelwano sezungulekosi? (Gen. 9:16)