Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Ingcenye 2: Kusukela Esikhathini SakaKhukhulamungu Kuya Esikhathini Sokukhululwa EGibhide

Ingcenye 2: Kusukela Esikhathini SakaKhukhulamungu Kuya Esikhathini Sokukhululwa EGibhide

Babantu ababunane kwaphela abasinda kuKhukhulamungu, kodwana ngokukhamba kwesikhathi inani labantu landa. Ngemva kweemnyaka eyi-352 emva kwakaKhukhulamungu, kwabelethwa u-Abrahama. Sifunda nangendlela uZimu abulunga ngayo isithembiso sakhe ngokupha u-Abrahama indodana ibizo layo elingu-Isaka. Emadodaneni ka-Isaka amabili, uZimu wakhetha uJakobho.

UJakobho bekanomndeni omkhulu wamadodana ayi-12 namadodakazi. Amadodana ayi-10 kaJakobho gade azonda umnakwabo omncani uJosefa begodu amthengisa njengesigqila eGibhide. Ngokukhamba kwesikhathi, uJosefa waba mbusi oqakathekileko eGibhide. Ngesikhathi sendlala ekulu, uJosefa walinga abanakwabo afuna ukubona bonyana iinhliziyo zabo zitjhugulukile na. Emaswapheleni, woke umndeni kaJakobho, oma-Israyeli, wafudukela eGibhide. Lokho kwenzeka eemnyakeni eyi-290 ngemva kokubelethwa kwaka-Abrahama.

Ama-Israyeli aphila eGibhide iimnyaka eyi-215 eyalandelako. Ngemva kokufa kwakaJosefa baba ziingqila zeGibhide. Ngokukhamba kwesikhathi kwabelethwa uMosisi begodu uZimu wamberegisa ukutjhaphulula ama-Israyeli eGibhide. Ngalokho-ke, umlando WENGCENYE YESIBILI uyiimnyaka eyi-857 uwoke.

Umndeni kaJakobe ufudukela eGibhide