Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 9: Unuwa Wakha Umkhumbi

Indaba 9: Unuwa Wakha Umkhumbi
Abantu bahleka uNuwa

UNUWA gade anomfazi namadodana amathathu. Amadodanakhe bekunguShemi, uHamu noJafete. Bobathathu gade banabafazi. Umndeni kaNuwa bewunabantu ababunane.

UZimu wabawa uNuwa bonyana enze into erarako, wathi akhe umkhumbi. Umkhumbi lo gade ufana nesikepe esikhulu, kodwana unjengebhoksi elikhulu. UZimu wathi: ‘Wenze ube neentezi eentathu ukuphakama, kube namakamero.’ Amakamero la gade angawakaNuwa nomndenakhe, naweenlwana, begodu nawokudla kwabo nokweenlwana.

UZimu wamtjela bonyana alungise umkhumbi unganetheli. UZimu wathi: ‘Ngizokuthumela ukhukhulamungu omkhulu ozokutjhabalalisa iphasi loke. Nanyana ngubani ongekho ngemkhunjini uzokufa.’

UNuwa namadodanakhe balalela uJehova bathoma ukwakha. Kodwana abanye abantu bamhleka. Baragela phambili benza izinto ezingakalungi. Azange bamlalele uNuwa nekabatjela bona yini uZimu azoyenza.

Umndeni kaNuwa ufaka iinwlana nokudla ngemkhunjini

Kwabathatha isikhathi eside ukwakha umkhumbi ngombana gade umkhulu khulu. Nokho ngemva kweemnyaka eminengi waphela. UZimu watjela uNuwa bona angenise iinlwana emkhunjini. UZimu wathi azingenise ngammbili, eduna nesikazi. Kodwana ezinye iinhlobo wathi azifake ngakhomba. UZimu wamtjela nokobanyana angenise imihlobo ehlukeneko yeenyoni. UNuwa wenza lokho uZimu amlayela khona.

Ngemva kwalokho uNuwa nomndenakhe bangena emkhunjini, uZimu wavala umnyango. UNuwa nomndenakhe balinda bangaphakathi. Akhe uzicabange ulinde ngaphakathi nabo. Uzakubakhona kwamambala ukhukhulamungu njengombana uZimu akhulumile?

Genesisi 6:9-22; 7:1-9.Iimbuzo

 • Bebabangaki abantu bomndeni kaNuwa, begodu gade abobani amabizo wamadodanakhe amathathu?
 • Ngiyiphi into engakajayeleki uZimu abawa bona uNuwa ayenze?
 • Benzani abantu lokha uNuwa nakabatjela ngomkhumbi?
 • UZimu watjela uNuwa bona enzeni ngeenlwana?
 • Ngemva kokobana uZimu avale umnyango womkhumbi, khuyini uNuwa nomndakhe egade kufanele bayenze?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 6:9-22.

  (a) Khuyini eyenza uNuwa waba mkhulekeli kaZimu weqiniso oveleleko? (Gen. 6:9, 22)

  (b) UJehova uzizwa bunjani ngenturhu, begodu lokhu mdele kusithinte bunjani isiqunto sethu kwezokuzithabisa? (Gen. 6:11, 12; AmaRh. 11:5)

  (c) Singamlingisa njani uNuwa nasifumana ilayelo eliza ngehlangano kaJehova? (Gen. 6:22; 1 Jwanisi 5:3)

 • Funda uGenesisi 7:1-9.

  Iqiniso lokobana uJehova uqale indoda enesono uNuwa njengolungileko isikhuthaza njani thina namhlanjesi? (Gen. 7:1; Iziy. 10:16; Isa. 26:7)