Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 8: Abantu Abade Naba Namandla Amakhulu

Indaba 8: Abantu Abade Naba Namandla Amakhulu

KHESITHI kunomuntu ozangakuwe, mude khulu ngendlela erarako, gade uzokucabangani ngaye? Bewuzokuthi yikakaramba! Kukhe kwaba nabantu abade nabanamandla ephasini. IBhayibhili isitjela bonyana aboyise bebaziingilozi. Kodwana kungenzeka njani lokho?

Abantu abade abanamandla nenturhu

Khumbula, ingilozi uSathana bekabangela imiraro. Bekalinga nokwenza iingilozi zakaZimu bonyana zenze izinto ezingakalungi. Ngokukhamba kwesikhathi, ezinye iingilozi zathoma ukumlalela uSathana. Zawulisa umberego uZimu agade azinikele wona ezulwini. Begodu zeza la ephasini zatjhentjha iimzimbazo yaba njengeyabantu. Uyazi bonyana kubayini?

IBhayibhili isitjela bonyana amadodana kaZimu la abona abafazi abahle ephasini begodu afuna ukuzithathela bona. Ngalokho eza ephasini atjhada nabafazabo. IBhayibhili ithi lokho bekungakalungi ngombana uZimu wadala iingilozi bonyana ziphile ezulwini.

Lokha iingilozi neziba nabantwana nabafazi bazo, abantwanaba gade bangakajayeleki. Ekuthomeni bebabonakala banganawo umraro. Kodwana bakhula baba bakhulu khulu, baba namandla khulu bebaba ziinkakaramba.

Iinkakarambezi bezingakalungi. Bezilimaza abantu ngombana bezizikulu begodu zinamandla. Zalinga nokukatelela abanye bona benze izinto ezingakalungi njengazo.

U-Enoke gade sele afile, kodwana bekunomuntu oyedwa oseleko olungileko ephasini. Ibizo lakhe linguNuwa. Ngaso soke isikhathi bekenza lokho uZimu akufunako.

Langelinye uZimu watjela uNuwa bonyana sesifikile isikhathi sokutjhabalalisa boke abantu abangakalungi. Kodwana uZimu bekazokubulunga uNuwa, umndenakhe begodu nenengi lezinye iinlwana. Akhe sibone bonyana uZimu wakwenza njani lokho.

Genesisi 6:1-8; Juda 6.Iimbuzo

 • Khuyini okwenzeka lokha ezinye iingilozi zakaZimu zilalela uSathana?
 • Kubayini ezinye iingilozi zalisa umberegwazo ezulwini zeza la ephasini?
 • Kubayini gade kuyinto engakalungi bona iingilozi zize ephasini zizenzele imzimba yabantu?
 • Abantwana beengilozi gade bahluke ngani?
 • Njengombana ubona esithombenesi, khuyini eyenziwa bantwana beengilozi nasele baziinkakaramba?
 • Ngemva kwaka Enoki, ngubani indoda elungileko eyaphila ephasini, begodu kubayini uZimu ayithanda?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 6:1-8.

  UGenesisi 6:6 uyiveza bunjani indlela ukuziphatha kwethu okuthinta ngayo amazizo kaJehova? (AmaRh. 78:40, 41; Iziy. 27:11)

 • Funda uJuda 6.

  Iingilozi ezabhalelwa ‘ukubulunga ubujamo bazo bemvelo’ ngeenkhathi zakaNuwa zisikhumbuzo bunjani kithi namhlanjesi? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pit. 2:4, 9, 10)