Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 7: Indoda Enesibindi

Indaba 7: Indoda Enesibindi
U-Enoke

NJENGOMBANA abantu banda ephasini, inengi labo lenza izinto ezingakalungi njengoKayini. Kodwana bekunendoda eyodwa ehlukileko. Ibizo layo ngu-Enoke. U-Enoke gade ayindoda enesibindi. Abantu agade aphila hlangana nabo bebenza izinto ezimbi khulu. Kodwana u-Enoke waragela phambili nokukhonza uZimu.

Uyazi bonyana Kubayini abantwabo gade benza izinto ezingakalungi? Akhese ucabange, Ngubani owabangela u-Adamu no-Efa bonyana bangamlaleli uZimu begodu badle nesithelo uZimu athi bangasidli? Iye, kwamambala ingilozi leya engakalungi. IBhayibhili iyibiza bonyana nguSathana. Ulinga ukwenza woke umuntu enze izinto ezingakalungi.

Ubulelesi nokubulala

Langelinye uJehova watjela u-Enoke bonyana atjele abantu into egade bangafuni ukuyizwa. Wabatjela lokhu: ‘UZimu langelinye uzokutjhabalalisa boke abantu abenza izinto ezimbi.’ Kungenzeka abantu basilingeka khulu nabezwa lokho. Kungenzeka bafuna nokubulala u-Enoke. Ngalokho-ke, u-Enoke kwatlhogeka bonyana abe nesibindi khulu ukutjela abantu ngalokho uZimu azokwenza kibo.

UZimu khenge avumele u-Enoke aphile isikhathi eside nabantu abenza izinto ezimbi. U-Enoke waphila iimnyaka eyi-365 kwaphela. Kubayini sithi waphila “iimnyaka eyi-365 kwaphela”? Kungombana abantu ngeenkhathezo bebaphila isikhathi eside kunanje. Indodana ka-Enoke uMethusela yaphila iimnyaka eyi-969.

Abantu benza izinto ezimbi

Ngemva kokuhlongakala kwaka-Enoke, abantu baragela phambili nokwenza okumbi khulu. IBhayibhili ithi, ‘zoke izinto ebebazicabanga bezizimbi ngasosoke isikhathi, begodu iphasi loke lazala iinturhu.’

Uyazi bonyana Kubayini iphasi gade linemiraro eminengi ngeenkhathezo? Kungombana uSathana ubenenye indlela yokwenza abantu benze izinto ezingakalungi. Sizokufunda ngalokhu endabeni elandelako.

Genesisi 5:21-24, 27; 6:5; Hebheru 11:5; Juda 14, 15.Iimbuzo

 • U-Enoki gade ahluke njani?
 • Kubayini abantu egade baphila ngeenkhathi zaka-Enoki bebenza izinto ezinengi ezimbi kangaka?
 • Ngiziphi izinto ezimbi egade zenziwa babantu? (Qala isithombe)
 • Kubayini u-Enoki gade kutlhogeka bona abenesibindi?
 • Abantu bebaphila isikhathi eside kangangani ekadeni, u-Enoki yena waphila isikhathi eside kangangani?
 • Kwenzekani ngemva kokuhlongakala kwaka-Enoki?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 5:21-24, 27

  U-Enoki gade anobuhlobo obunjani noJehova? (Gen. 5:24)

  Ngokuvumelana neBhayibhili, ngubani umuntu okhe waphila ukubadlula boke, begodu wafa aneemnyaka emingaki? (Gen. 5:27)

 • Funda Genesisi 6:5.

  Ubujamo baba njani ephasini ngemva kokuhlongakala kuka-Enoki, begodu bebunjani nesibumadanisa nobanamhlanje? (2 Thim. 3:13)

 • Funda amaHebheru 11:5.

  Ngiyiphi ifanelo ka-Enoki “eyathabisa uZimu,” begodu kwaba namiphi iimphumela? (Gen. 5:22)

 • Funda uJuda 14, 15.

  AmaKrestu angasilandela bunjani isibonelo saka-Enoki sokuba nesibindi lokha naka yelelisa abantu ngepi ezako i-Amagedoni? (2 Thim. 4:2; Heb. 13:6)