Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 6: Indodana Elungileko Nengakalungi

Indaba 6: Indodana Elungileko Nengakalungi

AKHESE uqale uKayini no-Abela. Bakhulile. UKayini mlimi, utjala isiphila, iinthelo nemirorho.

UKayini no-Abela benza umhlatjelo kuZimu

Kodwana u-Abela yena uyalusa. Uthanda ukutjheja amalamjana. Njengombana akhula u-Abela ubanomhlambi omkhulu wezimvu ekufanele awutjheje.

Langelinye uKayini no-Abela balethela uZimu isipho. UKayini uletha eminye yemirorho neenthelo azitjalileko. U-Abela uletha imvu ehle khulu kilezo anazo. UJehova uyasithabela isipho saka-Abela. Kodwana akasithabeli sakaKayini. Uyazi bona kubayini?

Asikukuthi isipho saka-Abela besibhedere kunesakaKayini. Kungombana u-Abela bekayindoda elungileko ethanda uJehova nomnakwabo. Kodwana uKayini bekangalungi; angamthandi umnakwabo.

UZimu watjela uKayini bonyana atjhintjhe iindlela zakhe. Kodwana uKayini waba nekani. Wakwata khulu ngombana uZimu bekathanda u-Abela kunaye. UKayini wathi ku-Abela, ‘Asiye ehlathini.’ Nesele babobabili uKayini wabetha umnakwabo kabuhlungu, wambulala. Into eyenziwa nguKayini yimbi khulu.

UKayini uyabaleka ngemva kokubulala u-Abela

Namtjhana u-Abela afa, uZimu usamkhumbula. U-Abela gade alungile begodu uJehova akabalibali abantu abanjalo. Langelinye, uJehova uzomvusa u-Abela. Ngesikhatheso uAbela ngeze asafa, uzokuphila ngokungapheliko ephasini. Ngeze wakuthabela ukwazi umuntu onjengo-Abela?

Abantu abanjengoKayini abamthabisi uZimu. Ngemva kokobanyana uKayini abulele umnakwabo, uZimu wamnikela isibetho ngokumqothela kude nabekhabo. UKayini nekakhambako, wakhamba nomunye wabodadwabo, watjhada naye.

UKayini nomkakhe baba nabantwana. Namanye amadodana namadodakazi ka-Adamu no-Efa atjhada aba nabantwana. Msinyana iphasi lazala abantu. Akhe sifunde ngabanye babo.

Genesisi 4:2-26; 1 Jwanisi 3:11, 12; Jwanisi 11:25.Iimbuzo

 • UKayini no-Abela bebenza miphi iimberego?
 • Ngiziphi izipho uKayini no-Abela abaziletha kuJehova?
 • Kubayini uJehova athabiswa sisipho saka-Abela, begodu kubayini angathabi ngesipho sakaKayini?
 • UKayini bekamuntu onjani, begodu uJehova walinga njani ukumkhalima?
 • Khuyini uKayini akwenzako nasele babodwa nomnakwabo emangweni?
 • Hlathulula bona kwenzekani kuKayini ngemva kokobana sele abulele umnakwabo.

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 4:2-26.

  UJehova wabuhlathulula bunjani ubujamo obuyingozi uKayini agade akibo? (Gen. 4:7)

  UKayini wabuveza njani ubujamo behliziyo yakhe? (Gen. 4:9)

  UJehova ukuqala njani ukuphalaza iingazi ezinganamlando? (Gen. 4:10; Isa. 26:21)

 • Funda 1 uJwanisi 3:11, 12.

  Kubayini uKayini avutha ngokukwata, begodu lokhu kusiyelelisa njani thina? (Gen. 4:4, 5; Iziy. 14:30; 28:22)

  Ibhayibhili likutjengisa njani bona namtjhana woke amalunga womndenethu aphikisana noJehova, singakghona ukuhlala sithembekile thina? (AmaRha. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 • Funda uJwanisi 11:25.

  Ngisiphi isiqinisekiso uJehova asinikelako malungana nabo boke abafela ukulunga? (Jwanisi 5:24)