Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 5: Ukuthoma Kwepilo Ebudisi

Indaba 5: Ukuthoma Kwepilo Ebudisi

NGAPHANDLE kwengadi ye-Edeni, u-Adamu no-Efa baba nemiraro eminengi. Ukudla bakuberegela budisi. Kunokobanyana babone imithi yeenthelo ezihle, babona babhodwe mameva. Ngilokho okwenzekako lokha u-Adamu no-Efa nebalisa ukulalela uZimu, balisa nokuba bangani Bakhe.

U-Adamu usebenza budisi nendodana yakhe

Okumbi khulu kukobanyana u-Adamu no-Efa bathoma ukufa. Khumbula bonyana uZimu wabatjela bona bazokufa nebangadla emthini othileko. Ngelanga abadla ngalo bathoma ukufa. Uyabubona ubudlhayela ababenzako ngokungalaleli uZimu!

U-Adamu no-Efa baba nabantwana ngemva kokuqothwa engadini ye-Edeni. Lokho bekutjho bonyana nabantwana babo gade bazokuluphala bafe.

Nengabe u-Adamu no-Efa balalela uJehova bebazokuphila ngokungapheliko nangethabo ephasini. Bekunganamuntu ogade azokuluphala, agule, begodu afe.

Njengombana uZimu gade afuna abantu baphile ngokungapheliko nangethabo, usazokwenza lokho. Iphasi lizokuba lihle begodu woke umuntu uzokuba nepilo ehle. Boke abantu ephasini bazokuba bangani bebabe bangani bakaZimu.

U-Efa nabantwa bakhe

U-Efa gade angasese nguye umngani kaZimu. Wezwa ubuhlungu nekathola abantwana. Uyabona bonyana ukungalaleli uJehova kwamlethela ubudisi obungangani?

U-Adamu no-Efa baba namadodana namadodakazi amanengi. Indodana yabo yokuthoma kwaba nguKayini, yesibili kwaba ngu-Abela. Uyazi bonyana kwenzekani kuKayini no-Abela?

Genesisi 3:16-23; 4:1, 2; ISambulo 21:3, 4.Iimbuzo

 • Gade kunjani ukuphila ku-Adamu no-Efa nasele bangaphandle kwesimu ye-Edeni?
 • Kwenzekani ku-Adamu no-Efa, begodu kubayini lokho kwenzeka?
 • Kubayini u-Adamu no-Efa gade bazokuluphala bafe?
 • Nengabe u-Adamu no-Efa bamlalela uJehova, gade kuzokuba njani ukuphila kwabo nekwabantwana babo?
 • Ukungalaleli kwaka-Efa kwambangela njani ubuhlungu?
 • Gade abobani amabizo wamadodana wokuthoma ka-Adamu no-Efa?
 • Bobani godu abanye abantwana aba la esithombenesi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 3:16-23 no-4:1, 2

  (a) Ukuphila kwaka-Adamu gade sele kuzokuba njani njengombana iphasi besele lithuwelelisiwe? (Gen. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)

  (b) Kubayini ibizo elithi Efa, litjho bona “Ophilako” lifaneleka? (Gen. 3:20)

  (c) UJehova wakutjengisa bunjani bona uyabacabangela u-Adamu no-Efa ngemva kokobana benze isono? (Gen. 3:7, 21)

 • Funda ISambulo 21:3, 4.

  Ngiziphi “izinto ezigadungileko” onesifiso sokuzibona zisusiwe?