Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 4: Okwabenza Balahlekelwe Likhaya labo

Indaba 4: Okwabenza Balahlekelwe Likhaya labo

QALA bonyana kwenzekani nje. U-Adamu no-Efa baqothwa engadini ye-Edeni. Uyazi bona kubayini baqothwa?

U-Adamu no-Efa baqothwa engadini ye-Edeni

Kungombana benza into embi khulu. Ngalokho uJehova wabanikela isibetho. Uyayazi intwembi abayenzako?

U-Adamu no-Efa benza lokho uZimu abatjela bona bangakwenzi. UZimu wabatjela bonyana bangadla eenthelweni zemithi yengadini. Kodwana uZimu wathi kibo komunye wemithi le bangadli, ngombana bazokufa. Angitjho siyazi bona kumbi ukuthatha into ekungasiyo yakho? Ngalokho-ke, kwenzekani?

Langelinye u-Efa gade ayedwa engadini, inyoka yakhuluma naye. Khese ucabange nje! Yatjela u-Efa bona adle isithelo somuthi uZimu amtjela bonyana angasidli. Nje-ke, lokha uJehova nekabumba iinyoka khenge azenze bonyana zikhulume. Yeke-ke, lokhu kutjho bonyana gade kunomuntu owenza inyoka le bona ikhulume. Ngubani umuntu loyo?

Bekungasuye u-Adamu. Mdele kube babantu uJehova ababumba ngaphambi kokwenza iphasi. Abantwabo ziingilozi, begodu ngeze sazibona. Ingilozi le gade izikhukhumeza khulu. Gade icabanga bonyana ingakwazi ukubusa njengoZimu. Yafuna abantu balalele yona kunoJehova. Ngiyo ingilozi le eyenza inyoka bona ikhulume.

Ingilozi le, yadlala ngo-Efa. Yamtjela bonyana uzokufana noZimu nakangadla isithelweso. U-Efa wayikholelwa, ngalokho wadla, no-Adamu wadla. U-Adamu no-Efa khenge bamlalele uZimu, kungakho balahlekelwa likhaya elihle.

Kodwana langelinye uZimu uzolenza loke iphasi libe lihle njengengadi ye-Edeni. Ngokukhamba kwesikhathi sizokufunda bonyana ungarhelebha njani ekwenzeni iphasi libe lihle. Nje-ke, khesifumane bonyana kwenzekani ku-Adamu no-Efa.

Genesisi 2:16, 17; 3:1-13, 24; ISambulo 12:9.Iimbuzo

 • Kwenzekani ku-Adamu no-Efa esithombenesi?
 • Kubayini uJehova abanikela isibetho?
 • Khuyini inyoka eyakutjela u-Efa?
 • Ngubani owenza inyoka bona ikhulume no-Efa?
 • Kubayini u-Adamu no-Efa balahlakelwa likhaya labo iPharadeyisi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 2:16, 17 no-3:1-13, 24.

  Umbuzo inyoka eyawubuza u-Efa wamenza bunjani uJehova bona abonakale angakalungi? (Gen. 3:1-5; 1 Jwanisi 5:3)

  U-Efa usibekela njani isibonelo thina? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1 Jwanisi 2:16)

  Esikhundleni sokuvuma ubutjhapho babo khuyini u-Adamu no-Efa abayitjho ngezenzo zabo? (Gen. 3:12, 13)

  Amakherubi agade ajanyiswe epumalanga yesimini ye-Edeni abusekela bunjani ubukhosi bakaJehova? (Gen. 3:24)

 • Funda ISambulo 12:9.

  USathana waphumelela njani ukwenza abantu baphikisane nokubusa kwakaZimu? (1 John 5:19)