Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Indaba 3: Indoda Nomfazi Bokuthoma

Indaba 3: Indoda Nomfazi Bokuthoma

KHUYINI ehlukileko esithombenesi? Iye, babantu abakiso. Yindoda nomfazi bokuthoma. Babunjwa ngubani? NguZimu. Uyalazi ibizo lakhe? NguJehova. Ibizo lendoda le ngu-Adamu, lomfazi ngu-Efa.

U-Adamu no-Efa engadini ye-edeni

Ngile indlela uJehova uZimu abumba ngayo u-Adamu. Wathatha ihlabathi wabumba umzimba wendoda onganasono, wavuthela umoya epumulweni yendoda. U-Adamu waba mumuntu ophilako.

UJehova bekanomberego awulungiselele u-Adamu. Wathuma u-Adamu bona athiye zoke iinhlobo zeenlwana amabizo. Kungenzeka u-Adamu waba nesikhathi esaneleko sokuqala indlela iinlwana eziphila ngayo. Lokho kwamrhelebha bonyana azithiye amabizo azifaneleko. Lokha u-Adamu athiya iinlwana amabizo kunento ayibonako. Uyazi bonyana khuyini lokho?

Zoke iinlwana bezikhamba ngammbili. Gade kunendlovu eduna nesikazi, ibhubezi eliduna nelisikazi. Kodwana u-Adamu gade anganaye umlingani. UJehova wabangela u-Adamu bonyana ehlelwe buthongo obukhulu, wakhupha ibambo lakhe. UJehova waberegisa ibambo alithathe ku-Adamu wamenzela umfazi.

U-Adamu wathaba kwamambala! Cabanga bonyana u-Efa bekathabe kangangani ngokuhlala engadini ehle kangaka! Nje gade sele bangaba nabantwana bahlale ndawonye bathabile.

UJehova gade afuna u-Adamu no-Efa baphile ngokungapheliko. Bekafuna benze loke iphasi libe lihle njengangadi ye-Edeni. U-Adamu no-Efa bebathabe kwamambala nebacabanga ukukwenza lokho. Wena bewungakuthabela ukurhelebha ekwenzeni iphasi libe ingadi ehle? Kodwana u-Adamu no-Efa akhenge bathabe isikhathi eside. Akhe sifumane bonyana kwenzekani.

AmaRhalani 83:18; Genesisi 1:26-31; 2:7-25.Iimbuzo

 • Isithombe esiseNdabeni-3 nesiseNdabeni-2 zihluke ngani?
 • Ngubani owadala indoda yokuthoma, begodu gade lingubani ibizo lendoda le?
 • Ngimuphi umberego uZimu awunikela u-Adamu bona awenze?
 • Kubayini uZimu enza u-Adamu afikelwe buthongo obukhulu?
 • Gade bazokuphila isikhathi eside kangangani u-Adamu no-Eva, begodu uJehova bekafuna benze muphi umberego?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda AmaRhalani 83:18.

  Ngubani ibizo lakaZimu, begodu unayiphi indima eqakathekileko phezu kwephasi? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 • Funda uGenesisi 1:26-31.

  (a) Khuyini uZimu akudalako ngelanga lesithandathu, begodu indalo le gade ihluke ngani eenlwaneni? (Gen. 1:26)

  Ngiliphi ilungiselelo uJehova alenzela abantu neenlwana? (Gen. 1:30)

 • Funda uGenesisi 2:7-25.

  U-Adamu bekazokwazi njani ukuthiya iinlwana amabizo? (Gen. 2:19)

  Umtlolo kaGenesisi 2:24 usirhelebha bunjani bonyana sizwisise umbono kaJehova ngomtjhado, ukuhlala ngokuhlukana begodu nesihlukaniso? (Mt. 19:4-6, 9)