Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 2: Ingadi Ehle

Indaba 2: Ingadi Ehle

UYALIBONA iphaseli? Lihle kangangani! Qala utjani, imithi, amabhlomu nazo zoke iinyamazana ezila. Ungangitjengisa indlovu namtjhana ibhubezi?

Iinlwana engadini ye-Edeni

Yaba khona njani ingadi ehle le? Akhe sibone bonyana uZimu walenza njani iphaseli labe lihle bona sihlale kilo.

Kokuthoma, uZimu wenza utjani obuhlaza bonyana bumbese iphasi. Wenza woke umhlobo weentjalo ezincani, amahlathi nemithi. Iintjalwezi zenza iphasi labe lihle. Kodwana zenza nokhunye. Ezinengi zazo sithola kizo ukudla okumnandi.

Ngokulandelako uZimu wenza ifesi bonyana idude ngemanzini neenyoni ziphaphe phezulu. Wenza iinlwana ezikulu nezincani njengezinja; abokatsu neempera. Ngiziphi iinlwana ozaziko ezihlala ngekhenu? Kusithabisa khulu bona uZimu wasenzela iintwezi.

Emaswapheleni, uZimu wenza ingcenye yephasi yaba yihle khulu. Wabiza indawo leyo bonyana yingadi ye-Edeni. Beyiyihle khulu. UZimu bekafuna bona iphasi loke lifane nayo.

Qala isithombe esisengadini le godu. Uyazi bonyana yini uZimu ayibona bona ayikho esimini le? Akhe sibone.

Genesisi 1:11-25; 2:8, 9.Iimbuzo

 • UZimu walilungiselela njani iphasi bona libe yikhaya lethu?
 • Hlathulula iinlwana ezinengi ezihlukahlukeneko uZimu azenzako. (Qala isithombe.)
 • Kubayini ingadi ye-Edeni gade ikhethekile?
 • UZimu bekafuna loke iphasi libe njani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 1:11-25.

  Khuyini uZimu ayidalako ngelanga lesithathu lokudala? (Gen. 1:12)

  Kwenzekani ngelanga lesithathu lokudala? (Gen. 1:16)

  UZimu wenza iinlwana ezinjani ngelanga lesihlanu nelesithandathu lokudala? (Gen. 1:20, 21, 25)

 • Funda uGenesisi 2:8, 9.

  Ngimiphi imithi eembili ekhethekileko uZimu ayibeka engadini, begodu beyitjengisa ini?