ABANTU egade bangekho ngemkhunjini baragela phambili ngepilo yabo. Gade bakholelwa bonyana uKhukhulamungu ngeze waba khona. Kungenzeka bona bahleka khulu. Kodwana msinyana balisa ukuhleka.

Abantu abathukwileko neenlwana bagubuzeswe mamanzi kakhukhulamungu

Msinyana izulu lathoma ukuna njengalokha newuthulula amanzi ngethunga. UNuwa bekaqinisile! Kodwana isikhathi sokungena ngemkhumjini gade singasekho. UJehova wawuvala tu umnyango.

Msinyana iphasi lazala amanzi. Amanzi eza njengomlambo omkhulu, awisa imithi, agijima naphezu kwamatje amakhulu, begodu kwaba netjhada elikhulu. Abantu bafikelwa kukwesaba. Bakhwela eendaweni eziphakamileko. Maye, ngathana balalela uNuwa bangena ngemkhunjini umnyango usavulekile! Kodwana besele libatjhingele.

Amanzi aragela phambili akhuphuka. Lana amalanga ayi-40 nobusuku obuyi-40. Amanzi akhuphukela eentabeni, agubuzesa nalezo eziphakamileko. Kwenzeka njengombana uZimu atjho, boke abantu neenlwana egade bangaphandle komkhumbi bafa. Kodwana boke egade bangaphakathi basinda.

UNuwa namadodanakhe bawakha kuhle umkhumbi. Wathaya ngemanzini. Langelinye ngemva kokuthula kwezulu kwavela ilanga. Qala bona bekukuhle kangangani ukubona ilanga! Iphasi loke belililwandle elikhulu. Kubonakala umkhumbi kwaphela phezu kwalo.

Umkhumbi uthaya phezu kwamanzi

Iinkakarambeza gade zingasekho. Bengeze zisalimaza abantu. Selezife zoke, nabo boke abantu abangakalungi kuhlanganise nabonina. Kwenzekani kuboyise beenkakaramba?

Aboyise gade kungasibo abantu abanjengathi. Bebaziingilozi ezeza ephasini zaziphendula abantu. Kuthe lokha nekufika uKhukhulamungu khenge bafe njengabo boke abanye abantu. Batjhiya imizimba yabo yenyama babuyela ezulwini njengeengilozi. Kodwana khenge bamukelwe bona babuyele emndenini kaZimu. Ngalokho-ke baba ziingilozi zakaSathana. IBhayibhili libabiza bona madimoni.

UZimu wenza bona kuvunguze umoya amanzi athoma ukubohla. Ngemva kweenyanga ezihlanu umkhumbi wahlala phezu kwentaba. Kwadlula amalanga, labo egade bangaphakathi komkhumbi bathi nebahlola ngaphandle babona iintaba. Amanzi aragela phambili nokubohla.

Ngalokho uNuwa wathumela inyoni enzima, igwababa. Gade iphapha isikhatjhana ibuye godu, ngombana gade ingafumani indawo ehle yokuhlala. Yaragela phambili nokwenza lokhu ibuye iphumule ngemkhunjini.

Izuba

UNuwa bekafuna ukwazi bona amanzi sele abohlile ephasini, ngokulandelako wathumela izuba, labuya godu ngombana gade lingafumani indawo ehle yokuhlala. UNuwa walithumela kwesibili, labuya nekarana lomuthi. Ngalokho uNuwa wazi bonyana amanzi sele abohlile. UNuwa walithumela godu kwesithathu, emaswapheleni lafumana indawo eyomileko yokuhlala.

UZimu wakhuluma noNuwa. Wathi: ‘Phuma emkhunjini. Thatha umndenakho neelwana.’ Bahlala ngemkhunjini isikhathi esingaphezu komnyaka. Cabanga bonyana bathaba kangangani nebaphumela ngaphandle boke baphila!

Genesisi 7:10-24; 8:1-17; 1 Pitrosi 3:19, 20Iimbuzo

 • Kubayini gade ngekhe kwenzeke bona umuntu akwazi ukungena ngaphakathi komkhumbi nasele izulu lithomile ukuna?
 • UJehova wenza bona zulu line amalanga nobusuku obungaki, begodu amanzi aba manengi kangangani?
 • Khuyini eyenzeka ngomkhumbi njengombana amanzi gade sele athoma ukugubuzesa iphasi?
 • Iinkakaramba zakwazi na ukusinda kuKhukhulamungu, kwenzekani ngabo yise beenkakarambezo?
 • Kwenzekani ngomkhumbi ngeemva kweenyanga ezihlanu?
 • Kubayini uNuwa akhuphela igwababa ngaphandle komkhumbi?
 • UNuwa wazi njani bona amanzi sele abohlile?
 • UZimu wathini kuNuwa nomndenakhe ngemva kokobana sele babe ngaphakathi komkhumbi ngaphezu konyaka?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uGenesisi 7:10-24

  (a) Zikhona na izinto eziphilako ezasala ephasini ezingakhenge zitjhatjalaliswe? (Gen. 7:23)

  (b) Kwathatha isikhathi esingangani bona amanzi kaKhukhulamungu abohle? (Gen. 7:24)

 • Funda uGenesisi 8:1-17.

  UGenesisi 8:17 utjengisa njani bona umnqopho KaJehova ngephasi awukatjhuguluki? (Gen. 1:22)

 • Funda u-1 Pitrosi 3:19, 20.

  (a) Lokha iingilozi ezihlubukileko zibuyela ezulwini, zafumana siphi isahlulelo? (Juda 6)

  (b) Indaba kaNuwa nomndenakhe iliqinisa njani ithemba lethu kuJehova lokobana uyabatjhaphulula abantu bakhe? (2 Pit. 2:9)