Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 1: UZimu Uthoma Ukwenza Izinto

Indaba 1: UZimu Uthoma Ukwenza Izinto

ZOKE izinto ezihle zivela kuZimu. Wenza ilanga bonyana lisikhanyisele emini, inyezi neenkwekwezi bonyana zisikhanyisele ebusuku. UZimu wenza nephasi bonyana sihlale kilo.

Kodwana ilanga, inyezi, neenkwekwezi akusizizinto zokuthoma uZimu azenzako. Uyazi bonyana wathoma ngokwenzani? UZimu wathoma wenza abantu abafana naye. Ngeze sababona abantwaba, njengombana singeze sambona noZimu. EBhayibhilini abantwaba babizwa bonyana ziingilozi. UZimu wabumba iingilozezi bonyana zihlale naye ezulwini.

Ingilozi yokuthoma uZimu ayibumbako gade iqakatheke khulu kuye. Gade iyiNdodana kaZimu yokuthoma, begodu yasebenza noYise ekubumbeni zoke ezinye izinto. Yasebenza noZimu ekwenzeni ilanga, inyezi, iinkwekwezi nephasi lethu.

Gade linjani iphasi ngaphambi kwalokho? Ekuthomeni belingeze lahlalwa mumuntu. Iphasi gade linganalitho kodwana belililwandle inarha yoke. Kodwana uZimu gade afuna abantu bahlale kilo. Ngalokho wathoma ukubalungiselela lona. Wakwenza njani lokho?

Ekuthomeni, iphasi gade linganakho ukukhanya. Ngalokho uZimu wenza ilanga likhanye phezu kwephasi. Wenza kwaba nobusuku nemini. Ngemva kwalokho uZimu wenza kwaba nehlabathi eyomileko phakathi kwamanzi welwandle.

Ekuthomeni, iphasi belinganalitho. Belifana nesithombe osibona lapha. Gade linganamabhlomu, imithi neenlwana. Kunganafesi neyodwa elwandle. Begodu uZimu anomsebenzi omkhulu-khulu bonyana enze iphasi libe lihle, ngaphambi kokuhlalwa babantu neenlwana.

Jeremiya 10:12; Kholose 1:15-17; Genesisi 1:1-10.

Indawo eyomileko enganantjalo


Iimbuzo

 • Zivela kuphi zoke iintwezihle, begodu ungakwazi ukunikela isibonelo?
 • Khuyini into yokuthoma uZimu ayidalako?
 • Kubayini ingilozi yokuthoma gade ikhethekile?
 • Hlathulula indlela iphasi egade lingayo ekuthomeni. (Qala isithombe.)
 • UZimu wathoma njani ukulungiselela abantu neenlwana iphasi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJeremiya 10:12.

  Ngiziphi iimfanelo zakaZimu eziveziweko endalwenakhe? (Isa. 40:26; Rom. 11:33)

 • Funda uKholose 1:15-17.

  Ngiyiphi indima uJesu aba nayo ekudaleni, begodu lokhu kufuneka kuwuthinte bunjani umbono wethu ngaye? (Khol.1:15-17)

 • Funda uGenesisi 1:1-10.

  Lavela kuphi iphasi? (Gen. 1:1)

  Kwenzekani ngelanga lokuthoma lokudala? (Gen. 1:3-5)

  Hlathulula bonyana kwenzekani ngelanga lesibili lokudala. (Gen. 1:7, 8)