Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Ingcenye 1: Kusukela Ekubunjweni Bekube NguKhukhulamungu

Ingcenye 1: Kusukela Ekubunjweni Bekube NguKhukhulamungu

Amazulu nomhlaba avela kuphi? Ilanga, inyezi, iinkwekwezi begodu nezinye izinto ezinengi ephasini zavela kuphi? IBhayibhili iqinisile nayithi zenziwa nguZimu. Yeke, incwadi yethu le yeendaba zeBhayibhili ithoma ngokusitjela ngendlela yokubunjwa kwezinto.

Sifunda bonyana okwabunjwa nguZimu kokuthoma babantu bomoya abafana naye, abaziingilozi. Kodwana iphasi lenzelwa abantu abafana nathi. Yeke, uZimu wabumba indoda nomfazi, u-Adamu no-Efa wababeka engadini ehle. Kodwana khenge bamlalele uZimu ngalokho bafa.

Kusukela esikhathini sokubunjwa kwaka-Adamu bekufike kuKhukhulamungu kwathatha iimnyaka eyi-1 656. Phakathi nesikhathesi bekunabantu abanengi abangakalungi. Ezulwini bekunabantu bomoya, uSathana neengilozi zakhe ezingakalungi. Ephasini bekunoKayini nabanye abantu abanengi abangakalungi kuhlanganise nabantu abanamandla ararako. Kodwana bebakhona nabantu abalungileko ephasini—u-Abela, u-Enoki noNuwa. ENGCENYENI YOKUTHOMA sizokufunda ngabo boke abantwaba nezinto abazenzako.

Iimbanadana esimini ye-Edeni