Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili
UJesu ukhuluma nabentwana

INCWADI le ineendaba zamambala. Zithethwe encwadini yephasi eqakatheke khulu, iBhayibhili. Iindabezi zikutjela ngalokho uZimu akwenzako nathoma ukubumba iphasi bekube namhlanjesi. Zikhuluma nangalokho uZimu athembisa ukukwenza esikhathini esizako.

Incwadi le itjengisa bonyana iBhayibhili iphetheni. Ikhuluma ngabantu abaseBhayibhilini nangalokho abakwenzako. Itjengisa ngokuphila okungapheliko epharadeyisini ephasini okuyinto uZimu ayithembise abantu.

Kuneendaba eziyi-116 encwadini le. Zihlukaniswe zaba iingcenye ezibunane. Ekuthomeni kwengcenye ngayinye sitjelwa ngokufitjhani bona yini esizoyifumana. Iindabezi zibekwe ngendlela izinto ezalandelana ngayo. Lokhu kurhelebha bonyana ufunde bona izinto zenzeka nini, nendlela ezenzeka ngayo.

Iindabezi zibekwe ngelimi elilula. Inengi lenu bantwana lizokwazi ukuzifundela zona. Nina babelethi nizokufumana bona abantwabenu abancane bazokukarekela bona nibafundele zona kanengana. Nizokufumana bona incwadi le ithabisa khulu kwabancane nabakhulu.

Ekupheleni kwendaba ngayinye nizokufumana imitlolo yeBhayibhili. Nikhuthazwa bona niyifunde imitlolo le ngoba iindabezi zisekelwe kiyo.

Amezwi adzubhulwe eBhayibhilini asencwadini le, atlolwe ngokuhlukileko. Abekwe ngendlela ebulula ukwenzela bona abantwana abancani bakwazi ukuwezwisisa. Iimtlolo esekupheleni kwendaba ngayinye itjengisa bona indaba ifumanekaphi eBhayibhilini.