Batjhumayela ngokungakahlelwa eSouth Korea

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Septemba 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuthi uZimu uzizwa njani ngabantu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Wenza Isimangaliso Sokuthoma

Isimangaliso sakaJesu sokuthoma sisitjela okuthileko ngobuntu bakhe.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Utjhumayeza Umfazi OmSamariya

Bona atjhumayele ngokungakahlelwa, wathoma indabakhe ngomfanekiso wezinto ezenziwa ngumma lo qobe lilanga.

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Thoma Ngekulumo Ezokupha Ithuba Lokutjhumayela

Singawathuthukisa njani amakghonwethu wokutjhumayela ngokucoca nabantu esingabaziko?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Landela UJesu Ngeenzathu Ezihle

Abanye abafundi baphatheka kumbi begodu balisa ukukhamba noJesu ngeenzathu zokuba marhamaru.

IPILO YAMAKRESTU

Akukho Okonakalako

NjengoJesu, singatjengisa ukuthi siyawathokoza amalungiselelo kaJehova ngokuthi singamotjhi

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Wadumisa UYise

Ebekuqakatheke khulu kuJesu bekukuqeda umsebenzi uJehova amnikele wona

IPILO YAMAKRESTU

Lingisa Ukuthobeka KwakaKrestu

Singamlingisa njani uJesu nasifumana amalungelo namkha izabelo ebandleni?