Bamemela abantu emihlanganweni esiHlengeleni seCook

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Septemba 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso malungana neBhayibheli nesayensi. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukulotjha UZimu Ngeqiniso Kubuyiselwe!

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekiyeli waqinisekisa amaJuda athembekileko ebekathunjiwe ukuthi ukulotjha uZimu ngeqiniso bekuzokubuyiselwa.

IPILO YAMAKRESTU

Kubayini Kuqakathekile Kuwe Ukulotjha UZimu Ngeqiniso?

Ukulotjha uZimu ngeqiniso kwenziwa kwanzinza. Uyazipha na isikhathi sokucabanga ngelungelo lokwazi uJehova nokumlotjha ngeqiniso?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Iimbusiso Ezizokuthatjelwa Ma-Israyeli Abuyiselweko

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekiyeli wathembisa ukuthi ukulotjha uZimu ngeqiniso kuzokubuyiselwa, begodu iimbusiso zakhona bezizokuhlanganisa ihlangano, ukubambisana, nevikeleko.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukuthembela KuJehova Kuletha Iimbusiso

Indaba yamaHebheru amathathu ingaqinisa ukuzimisela kwethu ukuthi sithembeke kuJehova uZimu.

IPILO YAMAKRESTU

Thembeka Nawulingwako

UJesu Krestu wahlala athembekile kuZimu nakalingwako. Kghani abantu abanesono bangahlala baqotho nabalingwa bona bangathembeki kuZimu?

IPILO YAMAKRESTU

Hlala Uthembekile Nalokha Isihlobo Sakho Sisusiwe

Lokha isihlobo sakho sisusiwe, ukuthembeka kwethu kuJehova uZimu kuyalingwa. Khuyini engasisiza bona sihlale sithembekile?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Kghani Ulotjha UJehova Mlibe?

UDanyela walotjha uZimu mlibe. Khange avumele litho, bona lithikazise ihlelo lakhe lokulotjha uZimu qobe.

IPILO YAMAKRESTU

Babandule Bona Balotjhe UJehova Mlibe

Bandula abarhuweleli abasathomako msinyana bona babe netjiseko ekutjhumayeleni. Siza umfundi ukuthi abe mrhuweleli onetjiseko.