Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Balekela Izinto Ezingaba Yingozi Nawuraga Isifundo SeBhayibheli

Balekela Izinto Ezingaba Yingozi Nawuraga Isifundo SeBhayibheli
IVEZE

Ukukhuluma khulu: Akukafuzi uzizwe ubophekile ukuthi uhlathulule yoke into. UJesu wasebenzisa imibuzo ukusiza abantu bacabange begodu bafikelele esiphethweni esifaneleko. (Mat 17:24-27) Imibuzo yenza isifundo siphile begodu isiza nawe ukuthi ukghone ukubona lokho umfundi akuzwisisako nakukholelwako. (be-ZU 253 ¶3-4) Nawubuza umbuzo, bekezela bese ulindele ipendulo. Nangabe umfundi unikela ipendulo ekungasingiyo, kunokobana umtjele ipendulo enembileko, mdosele esiphethweni okungiso ngokusebenzisa imibuzo engeziweko. (be-ZU 238 ¶1-2) Khuluma ngendlela yokuthi umuntu omfundisako abambe amaphuzu amatjha.—be-ZU 230 ¶4.

Ukwenza Indaba Ibe Budisi: Kubalekele ukulinga ukutjho koke okwaziko ngesihlokweso. (Jwa 16:12) Dzimelela ephuzwini eliyihloko elisesigabeni. (be-ZU 226 ¶4-5) Ngitjho nemininingwana ethabisako, ingamenza angawazwisisi amaphuzu ayihloko. (be-ZU 235 ¶3) Nasele umfundi azwisisa iphuzu eliyihloko, dlulela esigabeni esilandelako.

Ukuhlanganisa Indaba Yoke: Umnqophwethu kufikelela ihliziyo, ingasi ukuhlanganisa indaba yoke. (Luk 24:32) Sebenzisa amandla weliZwi lakaZimu ngokuthi udzimelele emitlolweni eyihloko esesifundweneso. (2Ko 10:4; Heb 4:12 be-ZU 144 ¶1-3) Sebenzisa imifanekiso elula. (be-ZU 245 ¶2-4) Cabanga ngeentjhijilo zomfundi nalokho akukholelwako, begodu uvumelanise isifundweso nomfundi. Ungambuza imibuzo enjengale: “Uzizwa njani ngalokhu okufundako?” “Lokhu kusifundisani ngoJehova?” “Ngiziphi iinzuzo ongazifumana ngokusebenzisa isilulekwesi?”—be-ZU 238 ¶3-5; 259 ¶1.