AmaRhubo 120 kuya ku-134 abizwa ngokuthi ziiNgoma zeKhambo. Abantu abanengi bakholelwa bona iingomezi bezivunywa kuthatjiwe ma-Israyeli nakaya eJerusalema, ebelakhiwe eentabeni eziphakamileko zakwaJuda, ukwenzela ukuthi babe khona eminyanyeni yaqobe mnyaka.

Isivikelo sakaJehova sihlathululwe ngeenthombengqondo ezinjengokuthi. . .

121:3-8

  • umelusi ophaphamileko

  • umthunzi

  • isotja elithembekileko