Udade utjhumayeza umma othileko nendodakazakhe edorobheni leTjingalanga yeBengal e-India

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Septemba 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala nencwadi neqiniso leBhayibheli eliveza indlela uZimu asikhathalela ngayo. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

‘Khamba Emthethweni [KaJehova]’

Kutjho ukuthini ukukhamba emthethweni kaJehova? Umtloli weRhubo 119 usibonelo esihle khulu kithi namhlanjesi.

IPILO YAMAKRESTU

Nasithola Umntwana Ekhaya

Indlela efaneleko esingaphendula ngayo besihloniphe ababelethi babantwana esibatholako esimini.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Isizo Lami Livela [KuJehova]”

IRhubo 121 lisebenzisa isithombengqondo esisihlathulula kuhle indlela uJehova asivikela ngayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Senziwe Ngokumangalisako

IRhubo 139, senziwe ngokumangalisako, indalo, udavida.

IPILO YAMAKRESTU

Balekela Izinto Ezingaba Yingozi Nawuraga Isifundo SeBhayibheli

Nasifuna ukufikelela ihliziyo yomfundi, ngiziphi izinto okufuze sizibalekele?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Mkhulu [UJehova], Mbala Ufanele Ukudunyiswa”

IRhubo 145 liveza indlela uDavida ebekazizwa ngayo uJehova nakatlhogomela iinceku zakhe ezithembekileko.

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Khuthaza Abathabela Ukufunda Bona Beze Emihlanganweni

Esifunda nabo iBhayibheli bayazuza nabeza esifundweni.