AmaKrestu amukela abafowabo ngethando eMalawi

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Oktoba 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuthi kubayini abantu bezwa ubuhlungu begodu uZimu uzokwenzani ngalokho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Uyazitlhogomela Izimvu Zakhe

UJesu, uMelusi Omuhle, uzazi kuhle izimvu zakhe bona zitlhogani, ubuthakathaka bazo namandlazo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Lingisa Isirhawu SakaJesu

Khuyini eyenza isirhawu nezwela lakaJesu kwavelela?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Nginibekela Isibonelo”

UJesu wafundisa abapostoli bakhe ukuthobeka nokuthi benze imisebenzi ephasi bayenzele abafowabo.

IPILO YAMAKRESTU

AmaKrestu Wamambala Abonakala Ngethando—Lahlani Umrhobholo Nokusilingana

Bona silingise ithando lakaKrestu, kufuze sitlhogomele abanye begodu singasilingeki.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Anisiyingcenye Yephasi”

Abalandeli bakaJesu batlhoga isibindi bona bangasilaphazwa liphaseli ngendIelalo yokuziphatha neyokwenza izinto.

IPILO YAMAKRESTU

AmaKrestu Wamambala Abonakala Ngethando—Tlhogomelani Ibumbano Lenu Eliligugu

Bona sibumbane, kufuze siqale okuhle kwabanye begodu silibalelane ngokutjhaphulukileko.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJesu Wafakazela Iqiniso

Njengombana sibafundi bakaJesu, nathi sifakazela iqiniso ngelizwi nangezenzo.

IPILO YAMAKRESTU

AmaKrestu Wamambala Abonakala Ngethando—Thatjiswani Liqiniso

Kufuze sifakazele iqiniso naphezu kokuphila ephasini elizele amala nelinganakho ukulunga.