Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Indlela Ongaba Ngayo Mfundi Okhutheleko WeBhayibheli

Indlela Ongaba Ngayo Mfundi Okhutheleko WeBhayibheli

Ungathanda ukuhlala uthembekile nawuqalene neentjhijilo njengoDanyela? UDanyela bekakukhuthalele ukufunda iliZwi lakaZimu, kuhlanganise neemphorofido ezizikileko. (Dan 9:2) Ukukhuthalela ukufunda iBhayibheli kungakusiza uhlale uthembekile. Njani? Kungathuthukisa ukukholelwa kwakho eenthembisweni zakaJehova ukuthi zizokuzaliseka. (Jtj 23:14) Kungakusiza uthuthukise nethando lakho ngoZimu, elizokukhuthaza bona wenze okulungileko. (IR 97:10) Kodwana kufuze uthomephi? Tjheja iimphakamiso nanzi.

  • Khuyini engingayifunda? Ihlelo elihle lokufunda lihlanganisa nokulungiselela imihlangano yebandla. Ukufundwa kweBhayibheli kwaqobe veke kungakuzuzisa nange uzinikela isikhathi sokwenza irhubhululo ngamaphuzu ongawazwisisiko. Ngaphezu kwalokho, abanye bakhetha ukufunda ngokunabileko ngeemphorofido zeBhayibheli, ngeenthelo zommoya ezihlukahlukeneko zakaZimu, ngekhambo lakampostoli uPowula nakasithunywa sevangeli, namkha ngendalo kaJehova. Nange ufikelwa mbuzo weBhayibheli, utlole phasi bese ufunda ngawo esifundweni sakho samathupha esilandelako.

  • Ngingayifumanaphi imininingwana? Ukufumana ezinye iimphakamiso bukela ividiyo ethi, Amathulusi Wokurhubhulula Ngezinto ZakaZimu Eziligugu. Bona uhlole ilwazi lakho, rhubhulula ngemibuso yephasi efanekiselwa ziimbandana ezivezwe kuDanyela isahluko 7.

  • Sikhathi esingangani ekufuze ngisisebenzisele ukufunda? Ukufunda qobe kusiza umuntu ahlale aphaphamele izinto zakaZimu. Ungathoma ngokufunda iingcenye ezifitjhani, bese ungezelela kancanikancani nakutlhogekako. Ukufunda iliZwi lakaZimu kufana nokufuna amagugu afihliweko; nawuwafumanako kulapho wemba ukuya phambili! (IzA 2:3-6) Ukululukela kwakho ukufunda iliZwi lakaZimu kuzokukhula, begodu ukufunda qobe iBhayibheli kuzokuba yinto yokuphila kwakho koke.—1Pt 2:2.

ZIFANEKISELANI IIMBANDANA EZIKUDANYELA ISAHLUKO 7?

  • Dan 7:4

  • Dan 7:5

  • Dan 7:6

  • Dan 7:7

UMBUZO ONGEZELELWEKO:

UDanyela 7:8, 24 wazaliseka njani?

UMSEBENZI OLANDELAKO:

Iimbandana ezikusAmbulo isahluko 13 zifanekiselani?