Bakhambisa iphetjhana elithi, Kazi Abahlongakeleko Bangabuye Baphile? eTuvalu

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Oktoba 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso malungana neBhayibheli nesayensi. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Isiphorofido SakaDanyela Sabikezela Ngokufika KwakaMesiya

UDanyela isahluko 9 sinikela imininingwana ngokufika kwakaMesiya. Ngiziphi ezinye izenzakalo ekukhulunywa ngazo esiphorofidwenesi?

IPILO YAMAKRESTU

Indlela Ongaba Ngayo Mfundi Okhutheleko WeBhayibheli

Ukukhuthalela ukufunda iBhayibheli kungakusiza uhlale uthembekile nawuqalene neentjhijilo. Kodwana ungathoma kuphi?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Wabikezela Ngengomuso LamaKhosi

UJehova wasebenzisa umphorofidi uDanyela ukuthi abikezele ngokuvuka nokuwa kwemibuso namakhosayo wangomuso.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Uyakuthabela Ukwethembeka—Kghani Nawe Uyakuthabela?

Khuyini ekhuthaza ukwethembeka? Ngisiphi isifundo esisifumana endabeni kaHosiya nomkakhe ongakathembeki, uGomere?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Nikela UJehova Okungcono Khulu

Ukunikela uJehova okungcono khulu kuyamthabisa begodu kuzuzisa wena. Ngimiphi iminikelo uJehova ayiqala njengengcono khulu?

IPILO YAMAKRESTU

Philela Ukudumisa UJehova!

Ukuphila sisipho esiligugu. Silinga ukusebenzisa amakghonwethu ukudumisa nokuphazimulisa uJehova, uMuphi wokuPhila.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Amadodanenu Namadodakazenu Azakuphorofida”

Singawasekela njani amaKrestu akhethiweko emsebenzinawo wokuphorofida?