Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

“Isipho Esingasinikela UJehova”

“Isipho Esingasinikela UJehova”

Namhlanjesi yini esingayenza bona ‘sinikele kuZimu ngehliziyo evumako’? (1Kr 29:5, 9, 14) Nanzi iindlela ezingasisiza bona sikghone ukunikela ukwenzela bona sisekele umsebenzi waboFakazi bakaJehova endawenekhethu nephasini loke.

IMINIKELO ESIYENZA KU-INTHANETHI NAMKHA ESIYIFAKA EMABHOKSINI:

 • UMSEBENZI WEPHASI LOKE

  umsebenzi wokwakha nokusekelwa kwezakhiwo zegatja nama-ofisi wokutjhugulula

  iinkolo zabatjhumayeli

  iinkhonzi ezikhethekileko zesikhathi esizeleko

  ukusiza nakuvele ihlekelele

  ukugadangisa, ukukhiqiza amavidiyo, nokukhutjhwa kweencwadi

 • IINDLEKO ZEBANDLA

  iindleko zebandla ezihlanganisa ukubhadelwa kwamanzi, igezi nokutlhogonyelwa kweWolo lomBuso

  nanyana ngisiphi isiqunto esithethwe libandla malungana nemali ezokuthunyelwa e-ofisini legatja izokusekela:

  • ukwakhiwa kwamaWolo womBuso namaWolo womHlangano ephasini loke

  • amaLungiselelo wokuSiza ePhasini Loke

  • eminye imisebenzi eyenziwa ephasini loke

IMIHLANGANO EMIKHULU NEMINCANI

Iminikelo efumaneke emhlanganweni wesifunda ihlanganiswa neyomsebenzi wephasi loke. Lokho kwenza ukuthi iindleko ezivele emhlanganweni wesifunda, okhethekileko, noweentjhabatjhaba zibhadelwe minikelo evela esikhwameni seminikelo yephasi loke.

Iminikelo efumaneke emhlanganweni wesigodi isetjenziselwa ukuqatjha, ukusebenzisa nokutlhogomela iindawo zemihlangano nezinye iindleko zomhlangano wesigodi. Isigodi singakhetha ukudlulisela iminikelwaso esikhwameni somsebenzi wephasi loke waboFakazi bakaJehova.