Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukusebenzisana Bona Sitjhumayele Esimini Yamalimi Ahlukahlukeneko

Ukusebenzisana Bona Sitjhumayele Esimini Yamalimi Ahlukahlukeneko

Kanengi abantu balalela ngcono umlayezo womBuso nabawuzwa ngelimi abalimunyako. Mhlambe kungebangelo ngePentekoste lango-33, uJehova ahlela bona “amaJuda asaba uZimu avela kizo zoke iintjhaba zephasi” ezwe iindaba ezimnandi ‘ngelimi lawo lendabuko,’ ngitjho nanyana bewakhuluma amalimi asetjenziswa khulu, isiHebheru namkha isiGirigi. (IzE 2:5, 8) Eendaweni la khulunywa khona amalimi ahlukahlukeneko, amabandla abamba imihlanganawo ngamalimi ahlukahlukeneko kungenzeka asebenza isimu efanako. Abarhuweleli abasemabandleni anjalo bangasebenzisana njani bona batjhumayeze woke umuntu ngaphandle kokubuyela kanengi esimini yinye okungasilinga abaninimuzi?

  • Bonisanani (IzA 15:22): Ababonisi besimu kufuze bakhulumisane begodu bafumane indlela yokutjhumayela iindaba ezimnandi ezokusebenza kiwo woke amabandla abandakanyekileko. Amabandla akhuluma ilimelo angathanda bona amanye amabandla angayisebenzi isimu ekhuluma ilimelo. Nanyana kunjalo, nangabe awakghoni ukuhlanganisa isimawo yoke ngebanga lokuthi yikulu, bangathi siyisebenze yoke imizi leyo kodwana sibazise nasifumane umuntu othabela ukufunda. (od-ZU 93 ¶37) Namkha bangabawa ibandla lenu libasize ukuthi bafune abantu abakhuluma ilimi elikhulunywa libandla labo begodu babathumelele esiphandeni sabo. (km-ZU 7/12 5, ibhoksi) Kufuze sikhumbule ukuthi kobunye ubujamo, kungenzeka bona abantu abahlala ngendlini yinye bakhuluma ilimi elingaphezu kwelilodwa. Amalungiselelo wokuhlanganisa isimu kufuze akhambisane nokulalela imithetho yokuvikela imininingwana yezakhamuzi.

  • Ukusebenzisana (Efe 4:16): Tjhejisisa bona ulandela nanyana ngisiphi isinqophiso osinikelwa umboniswenu wesimu. Kghani uraga isifundo seBhayibheli nomuntu okhuluma ilimi okungasi ngelebandla okilo? Umfundi angathuthuka msinyana nange umdlulisela ebandleni lelimi lakhe namkha esiqhemeni esikhuluma ilimi lakhe.

  • Lungiselela (IzA 15:28; 16:1): Nange umninimuzi esimini yangekhenu akhuluma elinye ilimi, yenza koke okusemandlenakho bona umcocele iindaba ezimnandi. Ungaphrakthisa kusesengaphambili amalimi akhulunywa esimini eniyisebenzako begodu ungadawunloda kusesengaphambili amaBhayibheli ahlukahlukeneko namavidiyo kufunjathwako namkha ku-Tablet. Godu ungasebenzisa i-JW Language app bona ufunde ukulotjhisa abantu ngamalimabo.