Kwakhiwa iWolo lomBuso e-Australia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Novemba 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nethemba ngabahlongakeleko.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Ungithanda Ukudlula Lokhu?”

UPitrosi bekufuze akhethe ukuthi yini ebeyiqakathekileko kuye—kghani msebenzi ebekawuthanda wokuthiya iimfesi namkha izinto eziphathelene nomBuso

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ibandla LobuKrestu Lifumana Ummoya Ocwengileko

Naphezu kwesizinda sawo esingafaniko, amaKrestu azii-3 000 asand’ukubhajadiswa alotjha uZimu ngobunye.

IPILO YAMAKRESTU

Ukusebenzisana Bona Sitjhumayele Esimini Yamalimi Ahlukahlukeneko

Abarhuweleli bangasebenzisana njani bona batjhumayeze woke umuntu ngaphandle kokubuyela kanengi esimini yinye okungasilinga abaninimuzi?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Baragela Phambili Bakhuluma IliZwi LakaZimu Ngesibindi

Khuyini eyabasiza bakghona ukukhuluma ngokuqiniseka nangesibindi?

IPILO YAMAKRESTU

Ephasini Mazombe Abantu Bayazuza Ngeenkarana Zokutjhumayela

Ukutjhumayela eendaweni zomphakathi kube namiphi imiphumela?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ibandla LobuKrestu Elitjha Liyalingwa

Ngesizo lakaJehova, ibandla elitjha lobuKrestu lakghodlhelela begodu landa naphezu kokuhlunguphazwa nokungabi nobulungiswa.

IPILO YAMAKRESTU

“Isipho Esingasinikela UJehova”

Singanikela ngeendlela ezihlukahlukeneko bona sisekele umsebenzi waboFakazi bakaJehova endaweni yekhethu nephasini loke.