Bakhambisa incwajana ethi, Umndenakho Ungathaba eGeorgia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Novemba 2017

Iintjumayelo Ezisibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso ngebizo lakaZimu. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWI LAKAZIMU

“Funani [UJehova], Ukuze Niphile”

Kutjho ukuthini ukufuna uZimu? Khuyini esingayifunda kuma-Israyeli abhalelwe kufuna uJehova?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela​—Ukwenza Amabuyelo

Ungawenza njani amabuyelo ngokuphumelelako? Hlala ubuyela ebantwini ococe nabo, yiba nomnqopho ngevakatjho ngalinye, hlala ukhumbula umnqophwakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Funda Emitjhaphwenakho

Ukulandisa kwakaJona kuveza ukuthi uJehova uZimu akasilahli nasenza imitjhapho, kodwana ulindele bona sifunde kiwo.

IPILO YAMAKRESTU

Iimfundo Ezisencwadini KaJona

Ukuzindla ngezinto uJona aqalana nazo kungasisiza ukuthi sikghone ukuqalana nokudana, ukulungisa umbono ongasimuhle ngabantu esibatjhumayezako, nokufumana induduzo ngomthandazo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Khuyini UJehova Ayifunako Kithi?

Ukulotjha kwethu uZimu kuhlangana nanjani nobuhlobo bethu nabafowethu nabodade esikholwa nabo?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Hlala Uphapheme Begodu Ukhuthalele Izinto ZakaZimu

Ukutjhatjalaliswa kwamaJuda yiBhabhiloni bekubonakala ngasuthi angeze kwenzeka. Nanyana kunjalo, isiphorofido besizokuzaliseka begodu uRhabakhukhu bekufuze ahlale aphapheme.

IPILO YAMAKRESTU

Hlala Uphapheme Begodu Ukhuthalele Izinto ZakaZimu Ubujamo Bakho Nabutjhugulukako

Amatjhuguluko nakaphazamisa ukulotjha kwethu uJehova uZimu, begodu athikazise isingani sethu naye, khuyini ezosisiza sihlale siphapheme begodu sikhuthele ezintweni zakaZimu?