IzAga isahluko 31 zinamezwi aqakatheke khulu iKosi uLemuweli eyawatjelwa ngunina. Isiluleko sakamma lo esihlakaniphilekwesi besifundisa indodanakhe bona umfazi okhutheleko ngonjani.

Umfazi okhutheleko uthembekile

31:10-12

  • Uveza imibono emihle ngeendaba zomndeni, kodwana uyiveza ngokuzithoba

  • Indodakwakhe iyamthemba bona uzokuthatha iinqunto ezihlakaniphileko, begodu ayimkateleli bona azokubawa imvume ngakho koke akwenzako

Umfazi okhutheleko usebenza budisi

31:13-27

  • Uyisebenzisa kuhle imali begodu waneliswa ngilokho anakho, bese umndenakhe umbathe kuhle, uqaleke, aqiniseke nokuthi umndenakhe udla kuhle

  • Ukhuthele begodu utjheja koke okwenzeka ngakwakhe imini nobusuku

Umfazi okhutheleko unokukholwa okuqinileko

31:30

  • Uyamesaba uZimu begodu wenza koke bona athuthukise ubuhlobo bakhe noZimu