Kulula ukucabanga ukuthi ubutjha abupheli, nokuthi ‘imihla emimbi’ angekhe isifikele ephasini lakaSathaneli. (Mtj 12:1) Nawusesemutjha, ungazitjela ukuthi unesikhathi esinengi sokusebenzela uZimu isikhathi esizeleko.

“Isikhathi nethuba” kungasehlela soke singakalindeli, ngitjho nanyana sisesebatjha. (Mtj 9:11) Batjha “anilazi ikusasa.” (Jak 4:14) Naninemigomo yokusebenzela uZimu ningasolo niriyada. Yeke, ngenani ‘ngomnyango omkhulu’ onivulekeleko kusesenje. (1Ko 16:9) Angekhe nizisole ngalokho.

Imigomo eningazibekela yona:

  • Ukutjhumayela ngelinye ilimi

  • Ukuphayona

  • Ukuya eenkolweni zehlangano

  • Umsebenzi wokwakha

  • Ukuya eBethel

  • Umsebenzi wokujikeleza

IMIGOMO YAMI: