Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Indlela Esingayisebenzisa Ngayo Incwadi Etja Ethi Lisifundisani IBhayibheli?

Indlela Esingayisebenzisa Ngayo Incwadi Etja Ethi Lisifundisani IBhayibheli?

Incwadi etja ethi, Lisifundisani IBhayibheli? nethi, Okufundiswa YiBhayibhili ziyafana. Womabili amathulusi la adlulisela amaqiniso ngendlela efanako. Nanyana kunjalo, incwadi ethi, Lisifundisani IBhayibheli? inamezwi alula begodu iyazwisiseka. Yenzelwe labo abakufumana kubudisi ukuzwisisa incwadi ethi, Okufundiswa YiBhayibhili. Isithasiselo esisencwadini ethi, Lisifundisani IBhayibheli? asifani naleso esisencwadini ethi Okufundiswa YiBhayibhili. Sinehlathululo elula yamagama neminye imiqondo etholakala eenhlokweni ezingaphakathi kwencwadi. Izahluko zayo azinayo imibuzo yesethulo namkha ibhoksi lokubuyekeza. Kunalokho, ziphetha ngeenrhunyezo zeqiniso leBhayibheli elihlathululwe eenhlokweni ezingaphakathi. Incwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli? ingakhanjiswa nanyana kunini njengaleyo ethi Okufundiswa YiBhayibhili, ngitjho nanyana ingekho ehlelweni leencwadi okufuze zikhanjiswe inyanga leyo. Singayisebenzisa njani incwadi le ngeendlela ezihlukahlukeneko nasiraga isifundo seBhayibheli?

ISIRHUNYEZO: Sizokusebenzisa indlela yethu evamileko yokuraga isifundo seBhayibheli ebesiyisebenzisa ngokufunda isigaba encwadini ethi Okufundiswa YiBhayibhili bese sibuza umbuzo ngombana abantu abanengi bayijayele. Nanyana kunjalo, akhesithi, umfundi akalazi kuhle ilimi namkha akakwazi kuhle ukufunda. Ebujamwenobo, ungakhetha ukusebenzisa incwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli. Bese iinrhunyezo zezahluko ezisencwadini ungazisebenzisa nawuraga isifundo, bese umkhuthaza ukuthi azifundele yena isahluko. Ungamfundisa iqiniso leBhayibheli ngalinye ngemizuzu eli-15 kwaphela. Njengombana iinrhunyezo zinganabi khulu ngendaba esesihlokweni, umuntu ofundisako kufuze alungiselele kuhle, acabangele nendlela umfundi azwisisa ngayo. Nangabe ofundisako uzokuraga isifundo ngendaba esesihlokweni, angabuyekeza isahluko ngeenrhunyezo.

ISITHASISELO: Amagama nemiqondo esesithasiselweni kuhlelwe ngokulandelana kweenhloko ezisencwadini. Ofundisako nguye ozokuqunta ukuthi kuyacocwa na ngesithasiselo sencwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli nakaraga isifundo.