Batjhumayela eTonga

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Meyi 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimilandelande ezikhuluma ngengomuso labantu nangephasi.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Thatha Isigodo Sakho Sokuhlunguphazwa Ungilandele Qobe

Kubayini kufuze sithandaze qobe, sifunde iBhayibheli, siye esimini, begodu sibe khona emhlanganweni?

IPILO YAMAKRESTU

Siza Abantwana Bakho Bona Balandele UKrestu

Khuyini ababelethi abangayenza ukusiza abantwababo bona banikele ukuphila kwabo kuJehova uZimu bebabhajadiswe?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umbono Oqinisa Ukukholwa

Umbono lo wamqinisekisa ngani umpostoli uPitrosi? Isiphorofido seBhayibheli singasithinta njani namhlanjesi?

IPILO YAMAKRESTU

“Lokho UZimu Akuhlanganisileko . . . ”

Abatjhadikazi abamaKrestu bathathela iimfungo zabo zomtjhado phezulu. Amadoda nabafazi bangararulula imiraro ngokulalela iinkambisolawulo zeBhayibheli.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Uphosele Ukudlula Boke Abanye

Ngiziphi iimfundo eziqakathekileko esizifunda endabeni yomhlolokazi onikele ngeempaparwana ezimbili zenani elincani?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ungathomi Ubanjwe Sithiyo Sokusaba Abantu

Kubayini abapostoli balahla itewu nabaqalene nobujamo obubudisi? Ngemva kokuvuswa kwakaJesu, yini eyasiza abapostoli ebebatjhugulukile bona bangabanjwa sithiyo sokusaba abantu begodu batjhumayele nanyana bebaphikiswa?

IPILO YAMAKRESTU

UJehova Uzokusiza Ube Nesibindi

Ukhe uzizwe unevalo lokutjho bona unguFakazi kaJehova? Nangabe kunjalo, ungasitholaphi isibindi sokukhuluma?