Usebenzisa ividiyo ukufundisa umuntu afunda naye iBhayibheli eSewula Afrika

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Matjhi 2019

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nomnqopho kaZimu ngabantu.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Kutjho Ukuthini Ukutjengisa Ithando LobuKrestu

Othileko nakasizwise ubuhlungu, ithando lobuKrestu lizositjhukumisela bona senzeni?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Bawa uJehova Akuphe Induduzo Nokukghodlhelela

UJehova usebenzisa iliZwi lakhe bona asisize sikghodlhelele begodu asiduduze.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Unqotjhiswa Yinyama Namkha Zizinto Zommoya KaZimu?

Soke sitlhoga ukuthuthuka begodu siragele phambili sikhula ekufundeni ngezinto zakaZimu.

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Ukutlola Iincwadi Ezifanelekako

Ngiziphi ezinye izinto okufuze sizikhumbule nasitlolela abantu esingabaziko?

IPILO YAMAKRESTU

Incwadi Esibonelo

Nawutlola incwadi, yenze bona ikhambelane nobujamo namasiko wendawo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Isibiliso Esincani Sibilisa Ihlama Yoke”

Ukususwa komuntu kulitjengisa njani ithando?

IPILO YAMAKRESTU

Sebenzisa Amavidiyo Bona Ufundise Abantu Ofunda Nabo IBhayibheli

Kghani uwasebenzisa kuhle na amavidiyo nawufundisa abantu ofunda nabo iBhayibheli?