Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ithando NgoZimu Nangabomakhelwana—Singabanalo Njani?

Ithando NgoZimu Nangabomakhelwana—Singabanalo Njani?

Nanyana amaKrestu angasi ngaphasi komThetho kaMosi, kodwana imiyalo emibili emikhulu yomThetho lo—yokuthanda uZimu nabomakhelwana—isitjengisa ukuthi uJehova ufunani kithi. (Mat 22:37-39) Ithando elinjalo alizenzakaleli. Kufuze silisebenzele. Njani? Enye indlela eqakathekileko kufunda iBhayibheli qobe lilanga. Nasicabanga ngobuntu bakaZimu obuvezwe emiTlolweni, sibona “umusa kaSomnini.” (IR 27:4) Umphumela ubakukuthi ithando lethu ngaye liyakhula begodu sithoma nokucabanga njengaye. Lokhu kusikhuthaza bona sigcine imiyalo kaZimu, kuhlanganise nomyalo wokuthanda abanye. (Jwa 13:34, 35; 1Jw 5:3) Nanzi iimphakamiso ezintathu ezingakusiza bona wenze ukufunda iBhayibheli kuthabise:

  • Sebenzisa umkhumbulwakho, begodu ucabangisise ngalokho okufundako. Zibone ulapho. Khuyini oyibonako, oyizwako nenukako? Abantu abalapho bazizwa njani?

  • Sebenzisa iindlela ezihlukahlukeneko. Nanzi ezinye zazo: Fundela phezulu, nange ulalele okurekhodiweko khambisana nakho. Funda ngomuntu namkha ngokuthileko okuseBhayibhelini kunokuthi ufunde izahluko ngokulandelana. Ngokwesibonelo, sebenzisa i-Appendix A7 namkha i-B12 efumaneka ku-New World Translation of the Holy Scriptures, ukufunda ngoJesu. Funda isahluko soke somtlolo welanga. Funda iincwadi zeBhayibheli ngokulandelana ngendlela ezitlolwe ngayo.

  • Zwisisa okufundako. Kungcono khulu ukufunda isahluko sinye ngelanga usizwisise begodu ucabangisise ngaso, kunokuthi ufunde izahluko ezinengi bona uqede. Tjheja imininingwana. Qalisisa okubandakanyekileko. Sebenzisa umebhe namanye amathulusi wokurhubhulula. Rhubhulula ngephuzu ongalizwisisi kuhle. Nange kukghonakala, thatha isikhathi esilingana naleso osisebenzisele ukufunda, bona ucabangisise ngalokho okufundileko.