Bamemela abantu esiKhumbuzweni eSlovenia

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Matjhi 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezisekelwe ejimeni lokumemela abantu esiKhumbuzweni nemibuzweni le: Kubayini uJesu afa? Isihlengo sifeza yiphi indima?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Nanyana Ngubani Ofuna Ukuba Mkhulu Phakathi Kwenu Kufuze Abe Sisebenzi Senu”

Kghani silwela ukwenza imisebenzi yokulotjha uZimu ezokwenza bona sidunyiswe? Isisebenzi esithobekileko kanengi senza umsebenzi obonwa nguJehova uZimu kwaphela.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Lalela Imiyalo Emibili Emikhulu Kunayo Yoke

UJesu wathi ngimiphi imiyalo emibili emikhulu kunayo yoke eBhayibhelini? Singatjengisa njani ukuthi siyayilalela imiyalo le?

IPILO YAMAKRESTU

Ithando NgoZimu Nangabomakhelwana—Singabanalo Njani?

Kufuze sithande uZimu nabomakhelwana. Enye indlela eqakathekileko esingaba nethando ngayo kufunda iBhayibheli qobe lilanga.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Qinisa Ubuhlobo Bakho NoZimu Emihleni Yokuphela

Inengi labantu namhlanjesi livumela izinto ezijayelekileko zokuphila bona zithikazise ubuhlobo babo noZimu. AmaKrestu anobuhlobo obuqinileko noZimu ahluke njani?

IPILO YAMAKRESTU

Sitjhidele Emihleni Yokuphela

Amezwi kaJesu aveza njani bona siphila emihleni yokuphela? Umbuzo lo uyaphendulwa evidiyweni ethi Sitjhidele Emihleni Yokuphela.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Hlalani Nilindile”

Emfanekisweni weentombi ezilitjhumi, ufanekiselani umkhwenyana, iintombi ezihlakaniphileko, neentombi eziziindlhadlha? Begodu utjho ukuthini umfanekiso lo kuwe?

IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Fundisa Umfundi Ukulungiselela

Zisuka kufuze sibasize bajayele ukulungiselela isifundo seBhayibheli. Singakwenza njani lokho?