Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?—Indlela Ongayisebenzisa Ngayo

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?—Indlela Ongayisebenzisa Ngayo

Incwajana ethi Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?, yenzelwe ukuthi sicoce ngayo nabantu esibafundela iBhayibheli, kungaba sekuthomeni namkha ekuphetheni kwesifundo. * Iimfundo 1 kuya ku-4 zihlathululela abafundi ukuthi thina sibabantu abanjani, iimfundo 5 kuya ku-14 zibasiza bona bazi ngemihlanganwethu nomsebenzi wokutjhumayela, kanti iimfundo 15 kuya ku-28 zibatjengisa bonyana ihlanganwethu isebenza njani. Kuhle khulu bona iimfundo kucocwe ngazo ngokulandelana kwazo, ngaphandle kobana kunendaba ethileko ongathanda ukumsiza kiyo. Isifundo ngasinye siphelela ekhasini elilodwa begodu abanengi kubathatha imizuzu emihlanu kuya kwelitjhumi ukucoca ngaso.

  • Buza umbuzo osesihlokweni sesifundo

  • Fundani ndawonye, ningasifunda soke namkha ngeengcenye

  • Cocani ngalokho enifunde ngakho. Sebenzisa imibuzo engenzasi, neenthombe. Fundani imitlolo eveziweko ocabanga ukuthi ingasiza umfundi. Veza ukuthi iinhlokwana ezitlolwe ngamagama abonakalako ziwuphendula njani umbuzo osesihlokweni

  • Nangabe kunebhoksi elithi, “Fumana Okungeziweko” lifundeni ndawonye bese ukhuthaze umfundi ukuthi alandele iimphakamiso ezivezwe lapho

^ isig. 3 Incwajana evezwa ku-inthanethi inemininigwana yamva nje.