Bamemela umuntu esiKhumbuzweni e-Albania

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Matjhi 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso ngomBuso kaZimu. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Nginawe Kobana [Ngikusindise]”

UJoromiya wazizwa angafaneleki lokha uJehova nakamkhetha bona abe mphorofidi. UJehova wamqinisekisa njani?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Balisa Ukwenza Intando KaZimu

Ama-Israyeli bekacabanga ukuthi imihlatjelo ebeba yenza beyizokususa izono zabo. Ngesibindi uJoromiya wembula izono zabo nobuzenzisi.

IPILO YAMAKRESTU

Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?—Indlela Ongayisebenzisa Ngayo

Sebenzisa incwajana le ukusiza abantu obafundela iBhayibheli bazi aboFakazi bakaJehova, ubafundise nangehlanganwethu nomsebenzi wokutjhumayela.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Abantu Bangaphumelela Kwaphela Ngesinqophiso SakaJehova

Kwa-Israyeli wekadeni, abantu ebegade bathobela iinqophiso zakaJehova uZimu beba nokuthula, ithabo nepumelelo.

IPILO YAMAKRESTU

Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko—Indlela Ongayisebenzisa Ngayo

Sebenzisa iinthombe nemitlolo ukufundisa amaqiniso asisekelo weBhayibheli.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Isitjhaba Sama-Israyeli Sakhohlwa UJehova

UJehova bekafanekisela ini lokha nakalayela uJoromiya bona akhambe ibanga elimakhilomitha ama-500 ukuya eMlanjeni weYufrathe ayokufihla ibhande lelineni?

IPILO YAMAKRESTU

Siza Umndenakho Ungakhohlwa UJehova

Ihlelo lokuKhulekela koMndeni kwaqobe nelakhako lingasiza umndenakho ungakhohlwa uJehova. Ungaqalana njani neentjhijilo zokuba nokukhulekela komndeni?