BasesiKhumbuzweni sokufa kwakaKrestu eJarimani

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Matjhi 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala nesimemo sesiKhumbuzo ngo-2016. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzela iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

U-Esta Wenza Ngokuzidela Ngebanga LakaJehova Nabantu Bakhe

U-Esta wafaka ukuphila kwakhe engozini bona asize uMoridekayi ukukhupha umyalo wokuvikela amaJuda ekutjhatjalalisweni. (Esta 6-10)

OZOKUSEBENZISA ESIMINI

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Ngokuzenzela Itjumayelwakho Yokukhambisa Umagazini

Sebenzisa iindlela zokuzenzela itjumayelwakho yokukhambisa isiThala nePhaphama!

IPILO YAMAKRESTU

Yamukela Iimvakatjhi Zethu

Singazisiza njani iimvakatjhi nabapholileko bona bazizwe bamukelekile esiKhumbuzweni?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJobho Bekahlala Athembekile Nakaqalene Nokulingwa

UJobho watjengisa ngokukhanyako ukuthi uJehova bekamuMuntu oqakathekileko epilwenakhe. (Jobho 1-5)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJobho Othembekileko Uveza Ukutshwenyeka Kwakhe

Ubuhlungu obukhulu nokudana kutjhentjhe umbono kaJobho, kodwana ithando analo ngoJehova uZimu belidzimelele. (Jobho 6-10)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJobho Bekaqiniseka Bona Abantu Bazokuvuswa

UJobho bekazi bona uJehova uzokubuyisela ukuphila kwakhe njengesiqu somuthi singatlhurha godu sisuka emrabhenaso. (Jobho 11-15)

IPILO YAMAKRESTU

Ukuvuswa Kwabafileko—Ngebanga Lesihlengo

Isipho sesihlengo esivela kuJehova sikwenza kwakghonakala ukuba khona kwevuko langomuso. Esikhundleni semingcwabo, sizokwamukela abathandekako bethu abafako.