Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Sekela Imithetho KaJehova Yokuziphatha

Sekela Imithetho KaJehova Yokuziphatha

UJehova uZimu ubekela abantu imithetho yokuziphatha. Ngokwesibonelo, uthi umtjhado usibopho sobunye phakathi kwendoda nomfazi esihlala unomphela. (Mat 19:4-6, 9) Uyilahla yoke imihlobo yokuziphatha okumbi ngokomseme. (1Ko 6:9, 10) Unikela abantu bakhe neenkambisolawulo ezimalungana nokumbatha nokuzilungisa ezibenza bahluke.—Dut 22:5; 1Tm 2:9, 10.

Ephasini esiphilakilweli, inengi labantu alifuni ukulalela imithetho kaJehova. (Rom 1:18-32) Livumela imibono edumileko ukuthi ithonye indlela yabo yokwembatha, yokuzilungisa nokuziphatha. Inengi liyazikhakhazisa ngezenzo zalo zokuziphatha kumbi bese linyefula labo abaphila ngemithethokambiso ehlukileko.—1Pt 4:3, 4.

Njengombana siboFakazi bakaJehova, kufuze siyisekele ngesibindi imithetho kaZimu yokuziphatha. (Rom 12:9) Singakwenza njani lokho? Kufuze sazise abanye bona khuyini ayamukelako. Kodwana nathi kufuze siragele phambili siphila ngemithethokambiso le. Ngokwesibonelo, nasikhetha izambatho nokuzilungisa, singazibuza: ‘Kghani indlelami yokukhetha iveza imithetho kaJehova namkha yephasi? Indlelami yokumbatha nokuzilungisa ingiveza ngingumKrestu osaba uZimu?’ Namkha nasikhetha ihlelo nofana ukubukela imuvi, singazibuza: ‘Kghani uJehova uyalamukela ihlelweli? Ngekabani imithetho yokuziphatha eliyithuthukisako? Kungenzeka zokuzithabisa engizikhethako zehlise izingalami lokuziphatha? (Rhu 101:3) Kghani zingaba sikhubekiso emndenini namkha kwabanye?’—1Ko 10:31-33.

Kubayini kuqakatheke khulu ukusekela imithetho kaJehova yokuziphatha? UJesu Krestu msinyana uzokutjhabalalisa iintjhaba nobumbi boke. (Hez 9:4-7) Ngilabo kwaphela abenza intando kaZimu abazokuhlala ngokungapheliko. (1Jw 2:15-17) Yeke, asisekeleni imithetho kaJehova yokuziphatha ukwenzela ukuthi ababona izenzo zethu ezihle badumise uZimu.—1Pt 2:11, 12.

Indlela engimbatha ngayo nengizilungisa ngayo ivezani ngemithethokambiso yokuziphatha kwami?

BUKELA IVIDIYO ETHI, YIBA MNGANI KAJEHOVA—INDODA YINYE, NOMFAZI MUNYE, BESE NICOCA NGEMIBUZO ELANDELAKO:

  • Kubayini kukuhlakanipha ukuphila ngemithetho kaJehova yokuziphatha?

  • Kubayini ababelethi kufuze bathome ukufundisa abantwana babo basesebancani ngemithetho kaJehova yokuziphatha?

  • Abadala nabatjha bangabasiza njani abantu ukuthi bazuze ekulungeni kwakaZimu?