Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Juni 2017

 IPILO YAMAKRESTU

Sekela Imithetho KaJehova Yokuziphatha

Sekela Imithetho KaJehova Yokuziphatha

UJehova uZimu ubekela abantu imithetho yokuziphatha. Ngokwesibonelo, uthi umtjhado usibopho sobunye phakathi kwendoda nomfazi esihlala unomphela. (Mat 19:4-6, 9) Uyilahla yoke imihlobo yokuziphatha okumbi ngokomseme. (1Ko 6:9, 10) Unikela abantu bakhe neenkambisolawulo ezimalungana nokumbatha nokuzilungisa ezibenza bahluke.—Dut 22:5; 1Tm 2:9, 10.

Ephasini esiphilakilweli, inengi labantu alifuni ukulalela imithetho kaJehova. (Rom 1:18-32) Livumela imibono edumileko ukuthi ithonye indlela yabo yokwembatha, yokuzilungisa nokuziphatha. Inengi liyazikhakhazisa ngezenzo zalo zokuziphatha kumbi bese linyefula labo abaphila ngemithethokambiso ehlukileko.—1Pt 4:3, 4.

Njengombana siboFakazi bakaJehova, kufuze siyisekele ngesibindi imithetho kaZimu yokuziphatha. (Rom 12:9) Singakwenza njani lokho? Kufuze sazise abanye bona khuyini ayamukelako. Kodwana nathi kufuze siragele phambili siphila ngemithethokambiso le. Ngokwesibonelo, nasikhetha izambatho nokuzilungisa, singazibuza: ‘Kghani indlelami yokukhetha iveza imithetho kaJehova namkha yephasi? Indlelami yokumbatha nokuzilungisa ingiveza ngingumKrestu osaba uZimu?’ Namkha nasikhetha ihlelo nofana ukubukela imuvi, singazibuza: ‘Kghani uJehova uyalamukela ihlelweli? Ngekabani imithetho yokuziphatha eliyithuthukisako? Kungenzeka zokuzithabisa engizikhethako zehlise izingalami lokuziphatha? (Rhu 101:3) Kghani zingaba sikhubekiso emndenini namkha kwabanye?’—1Ko 10:31-33.

Kubayini kuqakatheke khulu ukusekela imithetho kaJehova yokuziphatha? UJesu Krestu msinyana uzokutjhabalalisa iintjhaba nobumbi boke. (Hez 9:4-7) Ngilabo kwaphela abenza intando kaZimu abazokuhlala ngokungapheliko. (1Jw 2:15-17) Yeke, asisekeleni imithetho kaJehova yokuziphatha ukwenzela ukuthi ababona izenzo zethu ezihle badumise uZimu.—1Pt 2:11, 12.

Indlela engimbatha ngayo nengizilungisa ngayo ivezani ngemithethokambiso yokuziphatha kwami?

BUKELA IVIDIYO ETHI, YIBA MNGANI KAJEHOVA—INDODA YINYE, NOMFAZI MUNYE, BESE NICOCA NGEMIBUZO ELANDELAKO:

  • Kubayini kukuhlakanipha ukuphila ngemithetho kaJehova yokuziphatha?

  • Kubayini ababelethi kufuze bathome ukufundisa abantwana babo basesebancani ngemithetho kaJehova yokuziphatha?

  • Abadala nabatjha bangabasiza njani abantu ukuthi bazuze ekulungeni kwakaZimu?