Ziphe isikhathi sokufunda iBhayibheli nokuzindla

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Juni 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso malungana nokuthi ingomuso lisiphatheleni. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

IliZwi LakaJehova Liyazaliseka Kikho Koke

Isiphorofido sakaJoromiya esimayelana nokutjhatjalaliswa kweBhabheli sazaliseka njengombana kwabikezelwa.

IPILO YAMAKRESTU

Ukukholwa Kwakho Kuqine Kangangani Eenthembisweni ZakaJehova?

UJotjhuwa waqinisekisa ukuthi akunalitho elakhe langaba yipumelelo kikho koke uJehova akuthembisileko. Singakuqinisa njani ukukholwa kwethu eenthembisweni zakaZimu?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ukulinda Kusisiza Bona Sibekezele

Khuyini eyasiza uJoromiya bona abekezele ngommoya omuhle naphezu kokutjhutjhiswa kabuhlungu? Ngingazilungiselela njani ukuqalana neentjhijilo ezizako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UHezekiyeli Wakuthabela Ukumemezela Umlayezo KaZimu

Embonweni, uJehova wanikela uHezekiyeli umsongo ukuthi awudle. Ukudla umsongo bekutjho ukuthini kuHezekiyeli?

IPILO YAMAKRESTU

Fumana Ithabo Ngokutjhumayela Iindaba Ezimnandi

Ukutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu kungaba sitjhijilo ngezinye iinkhathi, kodwana uZimu ufuna simlotjhe sithabile. Singalifumana njani ithabo emsebenzini wokutjhumayela?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Kghani Uzokuba Nephawu Lokusinda?

Umbono owabonwa nguHezekiyeli wazaliseka kokuthoma nakutjhatjalaliswa iJerusalema lekadeni. Uzaliseka njani esikhathini sethu?

IPILO YAMAKRESTU

Sekela Imithetho KaJehova Yokuziphatha

Kufuze siyisekele ngesibindi imithetho kaJehova uZimu yokuziphatha. Njani? Kubayini lokhu kuqakatheke kangaka?