Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Juni 2016

 AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU | AMARHUBO 34-37

Thembela KuJehova Wenze Okulungileko

Thembela KuJehova Wenze Okulungileko

“Ungathakasi . . . ngabenzi bobumbi”

37:1, 2

  • Ungavumeli ipumelelo yesikhatjhana yabantu abangakalungi ikuthikazise ekulotjheni uJehova. Hlala udzimelele emigomeni neembusisweni zakaZimu

‘Thembela [kuJehova, NW] wenze okulungileko’

37:3

  • Iba nethemba lokuthi uJehova uzokusekela nawutshwenyekileko namkha uzaza. Uzokusiza uhlale uthembekile

  • Hlala umajadu ngokutjhumayela ngeendaba ezimnandi zomBuso kaZimu

“Thaba khulu ngoJehova”

37:4

  • Zibekele isikhathi sokufunda iliZwi lakaZimu begodu uzindle ngalo ngomnqopho wokwazi uJehova ngcono

“Nikela indlelakho [kuJehova]”

37:5, 6

  • Thembela kuJehova ngokupheleleko ukuthi uzokusiza ukwazi ukurarulula nanyana ngimuphi umraro

  • Hlala uziphethe kuhle nawuqalene nokuphikiswa, ukutjhutjhiswa, namkha ukukhulunyelwa amala

“Thula phambi [kwakaJehova] uqalelele kuye”

37:7-9

  • Balekela ukwenza iinqunto ngokuwalazela ngombana kungakuqedela ithabo nevikeleko elivela kuZimu

“Abathobekileko bazakuzuza inarha”

37:10, 11

  • Funa ukuthobeka, begodu ulindele uJehova asuse koke ukungalungi oqalene nakho

  • Sekela okholwa nabo, bewududuze abagandelelekileko ngesithembiso sakaZimu sephasi elitjha, elisemnyango

UmBuso kaMesiya uzokuletha iimbusiso ezinengi kwamambala