Umhlangano okhethekileko weVienna, e-Austria

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Julayi 2018

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo ezimlandelande ezimalungana nokuthi iinkambisolawulo zeBhayibheli zingakuthuthukisa njani ukuphila komndeni.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Isilinganiso Sokupha

Umuntu ophanako uphana ngezinto zakhe bona asize begodu akhuthaze abanye.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ngilandela—Khuyini Etlhogekako?

Khuyini okufuze sidzimelele kiyo nange sicabanga ngesikhathi singakabi boFakazi?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umfanekiso Womakhelwana OmSamariya

Abalandeli bakaJesu kufuze benze imizamo ekhethekileko bona bathande abanye, ngitjho nalabo okungenzeka bahluke khulu kibo.

IPILO YAMAKRESTU

Kubayini Ukungazibandakanyi Kwezepolotiki kuqakathekile? (Mik 4:2)

Bona silingise uZimethu ongakhethiko, kufuze senze okuhle kibo boke.

AMAGUGU ASELIZWI LAKAZIMU

“Niqakatheke Khulu Ukudlula Abotunwana Abanengi”

Singamlingisa njani uJehova ngokukhathalela labo abatjhutjhiswako?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umfanekiso Wendodana Yolahleko

Ngiziphi iimfundo esizifunda emfanekisweni wendodana yolahleko, malungana nokuhlakanipha, ukuthobeka nokuthembela kuJehova uZimu?

IPILO YAMAKRESTU

Indodana Yolahleko Iyabuya

Ngiziphi iimfundo eziqakathekileko esingazifumana evidiyweni le?