Kutjhunyayelwa iindaba ezimnandi emuntwini osebenza esimini yetiye eCameroon

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Julayi 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala nencwadi ethi Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu! Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Dumisa UJehova, UMuzwi Wemithandazo

Kubayini kufuze uthandaze nawenza isithembiso kuJehova? Ungatjengisa njani emithandazwenakho ukuthi uthembele kuJehova? (Amarhubo 61-65)

IPILO YAMAKRESTU

Ukwenza Ipilwethu Ibe Lula Kusisiza Bona Sidumise UZimu

Nawuphila ipilo elula kungakutjhukumisela ukuthi wenzeni? Ungayilingisa njani indlela kaJesu yokuphila?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Abantu BakaJehova Bayakutjhisakalela Ukulotjha UZimu Ngeqiniso

Itjisakalo kaDavida ngoZimu isifundisani? Ukutjhisakalela indlela yokulotjha uZimu ngeqiniso kuhlohlozela abantu bakaJehova bona benzeni? (AmaRhubo 69-72)

IPILO YAMAKRESTU

Akhulinge Umnyaka Ube Munye!

Labo abafuna ukubulinga balindelwe ziimbusiso ezinengi nepilo eyanelisako.

IPILO YAMAKRESTU

Ihlelo Lamaphayona Wesikhathi Esizeleko

Kungakumangaza ukubona ukuthi ubuphayona besikhathi esizeleko ungabufikelela ngitjho nanyana unganasikhathi namkha ubogaboga.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Khumbula Imisebenzi KaJehova

Imisebenzi kaJehova ihlanganisa nani? Ukuzindla kungasisiza njani? (AmaRhubo 74-78)

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Ngubani Oqakatheke Khulu Epilwenakho?

Umtloli weRhubo 83 utjengisa ukuthi uJehova uZimu bekamuMuntu oqakatheke khulu epilwenakhe. Singalitjengisa njani iqiniso elifanako ekuphileni kwethu?