Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

“UPowula Wathokoza UZimu Begodu Waba Nesibindi”

“UPowula Wathokoza UZimu Begodu Waba Nesibindi”

Kwathi ibandla leRoma nalizwa ukuthi uPowula uyeza, isiqhema sabafowethu sakhamba amakhilomitha ali-64 bona siyomhlangabeza endleleni. Ukuzidela kwabo kwamthinta njani uPowula? “Nakababonako, uPowula wathokoza uZimu begodu waba nesibindi.” (IzE 28:15) Nanyana uPowula bekaziwa amumuntu okhuthaza amabandla awavakatjheleko, njengombana bekasejele, nguye owafumana isikhuthazo kilokhu.—2Ko 13:10.

Namhlanjesi ababonisi abakhambako bavakatjhela ibandla nebandla bona bakhuthaze abafowethu nabodade. Njengombana soke sibabantu bakaZimu, nabo ngezinye iinkhathi bayadinwa, bayatshwenyeka, begodu bayadana. Ngokuzako umbonisi okhambako nomkakhe nabavakatjhela ibandla lenu, khuyini ongayenza ukuthi ubasize babe nesibindi, ukwenzela bona ‘kube nokukhuthazana’?—Rom 1:11, 12.

  • Iba khona emhlanganweni wesimu. Umbonisi okhambako uyakhuthazeka nakabona abarhuweleli benza imizamo yokuthi babe khona ngeveke ekhethekileko bona bazuze ngokuzeleko. (1Te 1:2, 3; 2:20) Ungacabangela ubuphayona obusizako ngenyanga umbonisi azabe anivakatjhele ngayo. Mhlamunye ungabawa bona usebenze naye nomkakhe esimini namkha ukhambe nomunye wabo esifundweni sakho. Bayakuthabela ukusebenza nabarhuweleli abahlukahlukeneko, kuhlanganise nalabo abathoma ukuya esimini namkha nalabo abazizwa ngasuthi abanalo ikghono lokutjhumayela.

  • Yamukela iimvakatjhi. Kghani ungakghona ukubalungiselela indawo yokulala namkha ukudla? Lokhu kutjengisa ukuthi uyabathanda. Abakalindeli ubukhazikhazi.—Luk 10:38-42.

  • Mlalele begodu usebenzise isinqophiso neseluleko sakhe. Umbonisi okhambako ngethando usisiza sibone indlela esingathuthukisa ngayo ekulotjheni uJehova. Ngezinye iinkhathi, kungatlhogeka bona asinikele iseluleko esinamandla. (1Ko 5:1-5) Uyathaba nasilalelako begodu sizithoba.—Heb 13:17.

  • Babuke. Tjela umbonisi okhambako nomkakhe ukuthi ikuzuzisa ngani imizamwabo. Lokhu ungakwenza ngokukhuluma nabo bunqopho namkha ubathumele ikarada.—Kol 3:15.